WYGRYWAMY Z FUNDUSZEM SEKURYTYZACYJNYM SĄD ODDALA POWÓDZTWO O PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH PRZECIWKO NASZMEU KLIENTOWI

Udostępnij:
1/5 - (Ilość ocen: 2)

Procesy z bankami są dużą częścią naszej codziennej pracy. Prowadzimy jednak wiele innych spraw, w tym także „bronimy” naszych Klientów przed pozwami funduszy sekurytyzacyjnych, które skupują wierzytelności od banków.

Dziś informujemy o sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, w której Sąd oddalił w całości powództwo Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny przeciwko naszemu Klientowi o zapłatę kwoty 467.934,55 PLN.

Poniżej krótki opis sprawy:

W 2008 roku nasz Klient zaciągnął kredyt gotówkowy w PKO BP S.A. na kwotę 1.500.000,00 PLN. Początkowo terminowo regulował raty kredytowe, jednakże w pewnym momencie – z uwagi na trudną sytuację finansową – przestał realizować ten obowiązek. W konsekwencji w 2013 roku zawarł z bankiem ugodę, która na nowo określiła sytuację jego sytuację i warunki spłaty zobowiązania względem PKO BP S.A. W późniejszym okresie Strony zawarły jeszcze kilka aneksów, ale finalnie w 2015 roku Umowa ugody została wypowiedziana przez PKO BP S.A.

W 2015 roku Strony zawarły nową ugodę, która ponownie określiła zobowiązanie naszego Klienta względem PKO BP S.A. i zasady jego spłaty. Pod koniec 2017 roku nowa Umowa ugody została wypowiedziana przez PKO BP S.A. z uwagi na nierealizowanie przez naszego Klienta jej postanowień, a w 2018 roku całość roszczenia została postawiona w stan wymagalności (z upływem terminu wypowiedzenia).

W 2019 roku PKO BP S.A. sprzedał wierzytelność naszego Klienta Intrum Justitia Debt Fund 1 Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu Niestandaryzowanemu Funduszowi Sekurytyzacyjnemu.

W czerwcu 2021 roku Fundusz złożył przeciwko naszemu Klientowi pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, który to nakaz został wydany we wrześniu 2021 roku przez Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Katarzyna Sałaj – Alechno.

Od nakazu zapłaty został wniesiony sprzeciw. Co ciekawe Sąd odrzucił sprzeciw twierdząc, że został wniesiony po terminie, co było nieprawdą i do czego zresztą przyznał się sam Sąd. Na szczęście ta decyzja została zmieniona i sprzeciw został uznany za skutecznie wniesiony.

Sprawa trafiła zatem do normalnego trybu sądowego. Odbyła się jedna rozprawa, podczas której mec. Andrzej Zorski przedstawił kluczowe jak się okazało argumenty. Przede wszystkim wskazał, że doszło do przedawnienia roszczeń Funduszu, ponieważ termin nie rozpoczął swojego biegu z momentem wypowiedzenia ugody jak twierdził Fundusz, lecz przedawnienie następowało stopniowo co do każdej ugodzonej raty i w ten sposób całe roszczenie uległo przedawnieniu. Oczywiście kwestionowana była sama umowa cesji między PKO BP S.A. a Funduszem, a także księgi rachunkowe bankowe.

Sprawę prowadził adw. Andrzej Zorski.

Wyrok jest nieprawomocny.
#pzadwokaci #umowakredytu #fundusz