PRAWNIK PRAWO CYWILNE WARSZAWA

Prawo cywilne to dziedzina, z którą mamy do czynienia każdego dnia. Spośród wszystkich innych gałęzi prawa znajduje najszersze zastosowanie w życiu codziennym. Drobne zakupy, wielomilionowa transakcja handlowa czy rezerwacja urlopu przez internet – każda z tych czynności jest umową z zakresu prawa cywilnego. Z uwagi na ich powszechność istnieje szansa, że prędzej czy później pojawią się na Twojej drodze problemy prawne i znajdziesz się w trudnej sytuacji, która będzie wymagała profesjonalnej pomocy adwokata doświadczonego w prowadzeniu spraw cywilnych.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00
POZWÓL SOBIE POMÓC

Posiadamy doświadczony zespół reprezentujący naszych Klientów w kilkuset sporach sądowych. Zdajemy sobie sprawę, że sukces w postępowaniu cywilnym to nie tylko znajomość litery prawa i obowiązującego orzecznictwa, ale także rzetelne i kompleksowe przygotowanie do procesu oraz zaplanowanie optymalnej strategii procesowej.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

CZYM JEST PRAWO CYWILNE?

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych dziedzin prawa. Składają się na nią normy prawne, których zadaniem jest regulowanie stosunków cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami prawa prywatnego. Dotyczy stosunków o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Majątkowy charakter prawa cywilnego sprowadza się do wykazania interesów natury ekonomicznej (np. żądanie zapłaty długu, dochodzenie zachowku), natomiast niemajątkowy – dotyczy dóbr, które jako takie nie mają bezpośredniej wartości ekonomicznej (np. ochrona dóbr osobistych, żądanie opróżnienia lokalu mieszkalnego).

W zakres prawa cywilnego wchodzi:

 • Prawo zobowiązań – reguluje takie zagadnienia jak powstanie, zmiana oraz ustanie stosunku cywilnoprawnego, a także określanie praw i obowiązków stron, zawierających umowy (stąd też często prawo to określa się mianem prawa umów)
 • Prawo rzeczowe – reguluje prawo własności oraz inne prawa rzeczowe, czyli wszelkie prawa na rzeczach ruchomych i nieruchomościach
 • Prawo spadkowe – reguluje zasady dziedziczenia spadku na skutek śmierci osoby fizycznej, w tym tryb powoływania do dziedziczenia oraz wynikające z tego faktu skutki
 • Prawo rodzinne – dotyczy takich instytucji jak małżeństwo, pokrewieństwo, opieka oraz kuratela

KANCELARIA PRAWO CYWILNE WARSZAWA – JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Sprawy cywilne stanowią jeden z filarów naszej działalności. Kancelaria Adwokacka Pilawska Zorski Adwokaci świadczy usługi z zakresu kompleksowej pomocy prawnej we wszelkich sprawach z zakresu prawa cywilnego, zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom. W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się ochroną interesów naszych Klientów na każdym etapie postępowania cywilnego. Nasza kancelaria oferuje następującego rodzaju pomoc prawną:

 udzielanie porad prawnych,

 wsparcie Klienta jeszcze przed skierowaniem sprawy na drogę sądową (m.in. przygotowywanie przedsądowych wezwań do zapłaty, udział w rozmowach i negocjacjach),

 sporządzanie pism procesowych (w tym pozwów, wniosków, apelacji, odwołań, sprzeciwów od nakazu zapłaty, a także skarg kasacyjnych i o wznowienie postępowania sądowego),

 reprezentowanie Klientów w toku postępowania sądowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,

 przeciwko obrotowi gospodarczemu,

 reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym i windykacja należności,

 przeciwko obrotowi gospodarczemu,

 analizę i doradztwo w zakresie umów (w tym umowy sprzedaży, zamiany, dostawy, o dzieło, o roboty budowlane, umowy pożyczki, najmu, dzierżawy, użyczenia, zlecenia, leasingu, spedycji, poręczenia, darowizny),

 stałą obsługę prawną, w tym spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

 przeciwko obrotowi gospodarczemu,

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00
POZWÓL NAM SOBIE POMÓC

Sprawy cywilne stanowią jeden z filarów naszej działalności. Reprezentujemy Klientów we wszelkich sprawach leżących w zakresie prawa cywilnego.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ADWOKAT PRAWA CYWILNEGO
WARSZAWA

Posiadamy doświadczony zespół reprezentujący naszych Klientów w kilkuset sporach sądowych. Zdajemy sobie sprawę, że sukces w postępowaniu cywilnym to nie tylko znajomość litery prawa i obowiązującego orzecznictwa, ale także rzetelne i kompleksowe przygotowanie do procesu oraz zaplanowanie optymalnej strategii procesowej. Sprawy cywilne stanowią jeden z filarów naszej działalności. Reprezentujemy Klientów we wszelkich sprawach leżących w zakresie prawa cywilnego.

Klientów wspieramy również na etapie postępowania przedsądowego, co niejednokrotnie pozwoliło nam na zakończenie sporu bez konieczności wszczynania długoletniego i kosztownego procesu sądowego (Alternative Dispute Resolution).

ŚWIADCZONA PRZEZ NAS POMOC Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO OBEJMUJE:

sporządzanie i opiniowanie umów, w tym umów sprzedaży, zamiany, dostawy, o dzieło, o roboty budowlane, umowy pożyczki, najmu, dzierżawy, użyczenia, zlecenia, poręczenia, darowizny itp.,

dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,

dochodzenie roszczeń od Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego,

prowadzenie spraw cywilnych o odszkodowanie z oc sprawcy i zadośćuczynienie,

kompleksowa obsługa transakcji dotyczących nieruchomości,

tworzenie dokumentacji niezbędnej do ustanowienia, zmiany lub ustania ograniczonych praw rzeczowych,

sprawy związane z zasiedzeniem nieruchomości,

reprezentacja w sprawach o zniesienie współwłasności,

reprezentacja w sprawach o bezumowne korzystanie,

pomoc prawna w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości,

ustalanie statusu prawnego nieruchomości,

pomoc prawna w sprawach roszczeń reprywatyzacyjnych,

doradztwo w kwestiach nabywania nieruchomości przez cudzoziemców,

reprezentowanie klienta w sprawach spadkowych, w tym postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,

reprezentacja w toku dochodzenia roszczenia o zachowek,

planowanie sukcesji majątku,

doradztwo w kwestii sporządzania, wykonania bądź podważania testamentów,

doradztwo w kwestii przyjęcia lub odrzucenia spadku,

sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej.

NASZA KANCELARIA REPREZENTUJE KLIENTÓW W SPRAWACH CYWILNYCH O:

 • ochronę dóbr osobistych
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za czyny niedozwolone, w tym w szczególności odszkodowania za wypadki komunikacyjne
 • o zapłatę należności wynikających z umów
 • nienależyte wykonanie umowy
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o wydanie rzeczy
 • sprawy dotyczące prawa autorskiego
 • eksmisję
 • wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z lokali
 • zniesienie współwłasności
 • ustanowienie lub zmianę treści służebności, w szczególności służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu
 • zasiedzenie nieruchomości
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • ustalenie lub uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy spadkowe

 

 

Kontakt

PZ Adwokaci

adres ul. Belgijska 11
lok. 9, 02 - 511 Warszawa

Skontaktuj się z nami