ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ 
KONKURENCJI

Zasada uczciwej konkurencji jest jedną z reguł prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i stanowi podwaliny prawidłowo funkcjonującego gospodarki. Jednak nie każdy przedsiębiorca stosuje się do ustalonych zasad. Kancelaria Pilawska Zorski Adwokaci od wielu lat wspiera przedsiębiorców w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nasze działania w tym zakresie koncentrują się przede wszystkim na analizie zachowań mogących stanowić czyny nieuczciwej konkurencji, sporządzaniu opinii i prowadzeniu negocjacji, a także na reprezentowaniu Klientów w sporach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, w tym polegających na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00
POZWÓL SOBIE POMÓC

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie przedsiębiorcy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

CO TO JEST CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie przedsiębiorcy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:

 • wprowadzające w błąd, naśladowcze oznaczenie przedsiębiorstwa
 • fałszywe lub dla pozoru oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów i usług
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (najczęściej rozpowszechnianie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa)
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy
 • naśladownictwo produktów
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie
 • utrudnianie dostępu do rynku
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną
 • nieuczciwa lub zakazana reklama
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej
 • prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym
 • nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi

Czynem nieuczciwej konkurencji jest również takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd, co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Jednym z czynów nieuczciwej konkurencji określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest nieuczciwa lub zakazana reklama. Przykładami są uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów oraz nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

Czyn nieuczciwej konkurencji stanowi również opatrywanie towarów lub usług fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem geograficznym wskazującym bezpośrednio albo pośrednio na kraj, region lub miejscowość ich pochodzenia albo używanie takiego oznaczenia w działalności handlowej, reklamie, listach handlowych, rachunkach lub innych dokumentach.

Jeżeli towar lub usługa w miejscu pochodzenia korzysta z ochrony, a z pochodzeniem z określonego regionu lub miejscowości są związane ich szczególne cechy lub właściwości, czynem nieuczciwej konkurencji jest fałszywe lub oszukańcze używanie takich chronionych oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia.

Za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się także ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Jednakże powyższy katalog nie wyczerpuje wszystkich czynów nieuczciwej konkurencji. W obrocie mogą istnieć także inne niedozwolone zachowania, które z uwagi na szkodzący charakter mogą zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.

NIEUCZCIWA KONKURENCJA A PRAWO

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z wieloma obowiązkami i obostrzeniami. Jednym z nich jest przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, które reguluje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 roku . Ustawa ta przewiduje szereg sankcji za jej naruszenie. Jeżeli Twój interes został naruszony przez innego przedsiębiorcę możesz dochodzić swoich praw na drodze sądowej na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

NA CZYM POLEGA ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?

Przedsiębiorca, którego interesy zostały zagrożone lub naruszone, może żądać:

zaniechania niedozwolonych działań,

usunięcia skutków niedozwolonych działań,

złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,

naprawienia wyrządzonej szkody,

wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,

naprawienia wyrządzonej szkody,

wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,

żądania zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem polskiej kultury lub ochroną dziedzictwa narodowego.

Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.

Oprócz odpowiedzialności cywilnej za czyn nieuczciwej konkurencji grożą także sankcje karne. Na liście czynów podlegających penalizacji są m.in.:

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorcy, towarów lub usług
 • fałszywe i oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego.

Czyny te zagrożone są karą grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do lat 2. Najwyższe sankcje ustawa przewiduje za organizowanie lawinowej sprzedaży dla podmiotu, który takim systemem kieruje. Działanie takie zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00
POZWÓL NAM SOBIE POMÓC

Dzięki naszej pomocy, liczne osoby, które ucierpiały na skutek nieuczciwych praktyk, odzyskały swoje pieniądze. Zdobyte przez nas doświadczenie pokazuje, że warto zdecydować się na podjęcie kroków prawnych i domaganie się zwrotu należnych środków.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

JAK ZAPOBIEC NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?

W przypadku gdy doszło do czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes prawny został zagrożony lub naruszony, może wystąpić do sądu z powództwem przeciwko podmiotowi, który dopuścił się takiego czynu. Szczegółowy katalog roszczeń określa ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Należy jednak pamiętać, że istnieją przypadki, w których ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa nie działa. Przykładowo pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie jest czynem nieuczciwej konkurencji , jeżeli nastąpiło w wyniku niezależnego odkrycia lub wytworzenia albo obserwacji, badania, rozłożenia na części, testowania przedmiotu dostępnego publicznie lub posiadanego zgodnie z prawem przez osobę, która pozyskała informacje i której uprawnienie do pozyskania informacji nie było ograniczone w chwili ich pozyskania.

ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Twój kontrahent wbrew Twojej woli rozpowszechnił informacje posiadające wartość gospodarczą? Pomimo zachowania należytej staranności obawiasz się dokonania czynu nieuczciwej konkurencji? Zgłoś się do nas. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wiemy jak pomóc naszym Klientom. Usługi Kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci w dziedzinie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji obejmują głównie:

 • ocenę działalności innych przedsiębiorstw działających na rynku pod kątem naruszania reguł uczciwej konkurencji na szkodę naszych Klientów
 • pomoc prawną w zakresie służących przedsiębiorcy roszczeń odszkodowawczych powstałych wskutek konsekwencji popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji
 • doradztwo prawne w zakresie przysługujących przedsiębiorcy uprawnień karnoprawnych konsekwencji popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji
 • tworzenie oraz opiniowanie kontraktów i dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą w obszarze prawa nieuczciwej konkurencji
 • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji 

Kontakt

PZ Adwokaci

adres ul. Belgijska 11
lok. 9, 02 - 511 Warszawa

Skontaktuj się z nami