Sankcja kredytu darmowego: Co grozi za nienależne korzystanie z kapitału?

sankcja kredytu darmowego porady
Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Sankcja kredytu darmowego jest mechanizmem pozwalającym spłacić kredytobiorcy zobowiązanie w wysokości pożyczonej kwoty. Skorzystanie z darmowego kredytu gotówkowego umożliwia artykuł 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Definiuje on, jakie uchybienia kredytodawcy umożliwiają osobie, która zaciągnęła kredyt konsumencki, spłacenie go wyłącznie w wysokości kapitału. Jak ubiegać się o sankcję darmowego kredytu?

Rodzaje kredytów darmowych

Zastosowanie sankcji darmowego kredytu jest możliwe jedynie w przypadku kredytu konsumenckiego. Artykuł 3 Ustawy o kredytach konsumenckich definiuje go jako kredyt na cele prywatne w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska.

Jakie rodzaje kredytów mogą stać się darmowe? Sankcję kredytu darmowego, zgodnie z powyższymi przepisami, można zastosować w stosunku do kredytu gotówkowego, kredytu studenckiego, pożyczki, (także pozabankowej), kredytu samochodowego i innych zobowiązań konsumenckich. Jednak nie może być wykorzystana w przypadku kredytu hipotecznego.

Zasady korzystania z kredytu darmowego

Prawo konsumenta do skorzystania z darmowego kredytu gotówkowego przysługuje mu zarówno w trakcie jak i po spłacie kredytu. Jeśli w umowie znajdują się błędy, można skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Jak to zrobić?

W przypadku naruszenia zasad ustawy o kredycie konsumenckim przez bank klient musi złożyć pisemne oświadczenie kredytodawcy o chęci skorzystaniu z prawa do darmowego kredytu.

W dokumencie należy zawrzeć wszystkie istotne informacje, takie jak:

 • dane osobowe i adres konsumenta,
 • informacje na temat kredytodawcy,
 • numer umowy kredytowej,
 • numer rachunku bankowego,

Co bardzo ważne, w takim dokumencie musi się też znaleźć podstawa prawna oraz opis błędów, jakie zawiera umowa kredytowa, umożliwiających skorzystanie z sankcji darmowego kredytu.

Co to jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego jest instrumentem prawnym wprowadzonym do polskiego prawa ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Stanowi ona implementację Unijnej dyrektywy 2008/48/WE. Co ważne, przepisy dotyczą zarówno kredytów bankowych jak i umów zawieranych z podmiotami pozabankowymi.

Artykuł 45 ustawy o kredycie konsumenckim stanowi, że w przypadku naruszenia przez kredytodawcę praw konsumenta wynikających z przytoczonych przepisów, konsument ma możliwość działania. Po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów zobowiązania należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. Nie zależy to od dnia wykonania umowy, terminów spłaty kredytu oraz od wysokości pożyczonej kwoty.

W jaki sposób skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

W pierwszej kolejności należy się upewnić, że kredytodawca faktycznie naruszył przepisy. Należy także ustalić, w jaki sposób to zrobił. Aby sankcja kredytu darmowego zaistniała, klient banku musi udowodnić niedopełnienie przez instytucję finansową obowiązków wynikających z art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.

Jeśli kredytodawca ma pewność, że umowa kredytowa została sporządzona błędnie, powinien złożyć wniosek do banku. Jego wzór można znaleźć w internecie. Trzeba pamiętać, że sankcja kredytu darmowego ma zastosowanie wyłącznie w przypadku kredytów konsumenckich. Nie obejmuje zobowiązań hipotecznych.

Kiedy przysługuje sankcja kredytu darmowego

Przesłanki do skorzystania z sankcji kredytu darmowego określa art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Są tam wyszczególnione warunki, które umożliwiają kredytobiorcy uzyskanie kredytu darmowego.

Może to nastąpić, jeśli:

 • umowa nie została zawarta w formie w formie pisemnej, choć istnieją wyjątki od tej reguły;
 • w umowie kredytowej nie ma kluczowych danych jak: imię i nazwisko, adres konsumenta oraz imię i nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) oraz adres do doręczeń elektronicznych kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
 • umowa nie zawiera informacji o: rodzaju kredytu, nie określa terminu spłaty kredytu, dnia zawarcia umowy, okresu spłaty, całkowitej kwoty zobowiązania, rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, warunków ubezpieczenia spłaty kredytu, terminu i sposobu wypłaty kredytu wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do obliczenia, zasadach i terminach spłaty kredytu i tym podobnych;
 • umowa zastrzega łączną wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetek za opóźnienie na poziomie wyższym niż kwota odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w Kodeksie cywilnym;
 • umowa przewiduje wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu na poziomie wyższym niż maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów wynikająca z ustawy.

To tylko kilka najważniejszych warunków, które umożliwiają skorzystanie z mechanizmu sankcji kredytu darmowego. Jest ich więcej, dlatego w razie wątpliwości co to umowy kredytowej, warto skonsultować się ze specjalistą.

Podsumowanie

 • Sankcja kredytu darmowego to mechanizm pozwalający kredytodawcy spłacanie kredytu tylko w wysokości kapitału.
 • Aby z niej skorzystać, należy wykazać, że umowa kredytowa zawiera błędy.
 • Możliwość skorzystania z kredytu darmowego jest gwarantowana ustawą o kredycie konsumenckim.
 • Banki mogą zabezpieczać się przed sankcją kredytu darmowego, domagając się kosztów kredytu należnych kredytodawcy. Zwykle jednak jest to nieuzasadnione.