ANALIZA PRAWNA KONTRAKTÓW

Analiza prawna kontraktów – zapraszamy do kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci

Prawidłowo sporządzona umowa to najlepszy sposób na zabezpieczenie interesu firmy. Zawarcie w umowie określonych postanowień pozwoli uniknąć problemów jakie mogą wystąpić w przyszłości między stronami, np. w postaci niewykonania przedmiotu umowy, opóźnienia w jego realizacji lub odmowy zapłaty przez drugą ze stron. Nie zawsze tego typu sytuacje muszą kończyć się skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Kancelaria Pilawska Zorski Adwokaci posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i analizie prawnej umów. W ramach praktyki prawa kontraktów opracowujemy i dokonujemy analizy wszelkiego rodzaju umów związanych z bieżącą działalnością naszych Klientów, w tym umów z kontrahentami, umów z członkami organów spółek i innymi podmiotami prawa gospodarczego, a także kontaktów menadżerskich.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00
POZWÓL SOBIE POMÓC

Pomoc adwokata to kluczowy krok w zapewnieniu sobie solidnej i skutecznej obrony. Dzięki naszemu doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościom prawniczym, jesteśmy w stanie zapewnić Ci fachową i kompleksową pomoc.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

DORADZTWO PRAWNE W ZAKRESIE KONTRAKTÓW

Umowy zawierane między przedsiębiorcami pomagają regulować wzajemne prawa o obowiązki stron. Prawidłowe skonstruowanie umowy powinno stanowić punkt wyjścia dla każdej transakcji w firmie. Stąd też tak ważne jest odpowiednie wynegocjowanie jej treści. Z doświadczenia naszego i naszych Klientów wynika, że warto przeznaczyć czas na wnikliwą analizę prawną umów zanim jeszcze dojdzie do ich podpisania. Zakres czynności Kancelarii na tym wczesnym etapie w dużej mierze uzależniony jest od tego, czy naszym zadaniem jest stworzenie umowy od podstaw, czy też analiza projektu przedstawionego przez kontrahenta naszego Klienta. Jednakże w obu tych przypadkach naszym nadrzędnym celem jest upewnienie się, że umowa zawiera postanowienia o odpowiedniej treści, które w razie problemów zabezpieczą interes Klienta. Unikamy w umowach jakichkolwiek niejasności i dbamy o to, żeby odpowiednio regulowały takie kwestie jak:

skutki prawne zawarcia umowy,

  kary umowne,

  prawa autorskie,

  tajemnicę przedsiębiorstwa,

  możliwości wcześniejszego rozwiązania (prawo odstąpienia) lub zmiany warunków umowy.

 

ANALIZA TREŚCI KONTRAKTU MENEDŻERSKIEGO – CO OFERUJEMY?

Kontrakt menedżerski jest umową zawieraną pomiędzy przedsiębiorcą a osobą świadczącą usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Obok umowy o pracę czy umowy zlecenia jest to jedna z form zatrudnienia osób, od których zależy zarządzanie firmą. Kontrakt menedżerski to umowa cywilnoprawna, dlatego też nie podlega pod przepisy Kodeksu pracy. Jednocześnie jest to umowa charakteryzująca się dużą elastycznością. Menedżer nie wykonuje poleceń służbowych, a zatem ma pełną swobodę przy podejmowaniu decyzji zarządczych, które dotyczą przedsiębiorstwa. Zważając na rolę, jaką pełni, jego zakres obowiązków musi być szczegółowo określony w umowie.

Rosnąca popularność kontraktów menedżerskich w obrocie gospodarczym sprawiła, że coraz więcej Klientów zwraca się do nas z prośbą o opracowanie bądź dokonanie analizy prawnej tego rodzaju umów. Naszą rolą jest takie ułożenie stosunku prawnego pomiędzy stronami, aby wszelkie kwestie mogące wywołać w przyszłości nieporozumienia zostały w niej uregulowane. Na najważniejszych elementów kontraktu menedżerskiego należą:

  • przedmiot umowy,
  • uprawienia i obowiązki stron,
  • zadania menedżerskie,
  • wynagrodzenie menedżera,
  • dodatkowe świadczenia,
  • odpowiedzialność menedżera,
  • kryteria oceny efektywności zarządzania,
  • sposoby rozwiązania kontraktu,
  • zakaz konkurencji,
  • klauzula poufności.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00
POZWÓL NAM SOBIE POMÓC

Dzięki naszej pomocy, liczne osoby, które ucierpiały na skutek nieuczciwych praktyk, odzyskały swoje pieniądze. Zdobyte przez nas doświadczenie pokazuje, że warto zdecydować się na podjęcie kroków prawnych i domaganie się zwrotu należnych środków.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ANALIZA UMÓW I DOKUMENTÓW PRAWNYCH

Nasza kancelaria oferuje usługi wsparcia prawnego zarówno w toku negocjacji jak i sporządzania umów i pism. W ramach praktyki prawa kontraktów weryfikujemy wszelkiego rodzaju umowy i dokumenty związane z bieżącą działalnością Klienta, w tym:

  umowy z kontrahentami ze szczególnym uwzględnieniem umów sprzedaży,

  umowy z członkami organów spółek,

  umowy o pracę i kontrakty menedżerskie,

  umowy zlecenia i o dzieło,

  umowy agencyjne,

  umowy o zachowaniu poufności (non disclosure agreements),

  umowy najmu i dzierżawy,

  umowy z zakresu praw własności przemysłowej i praw autorskich.

Kontakt

PZ Adwokaci

adres ul. Belgijska 11
lok. 9, 02 - 511 Warszawa

Skontaktuj się z nami