PRAWO AUTORSKIE KANCELARIA WARSZAWA

Prawo autorskie jest jednym z wiodących obszarów działalności kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci. Naszymi Klientami w dziedzinie prawa autorskiego są największe polskie studia filmowe, agencje reklamowe i aktorskie, firmy marketingowe oraz producenci filmowi. Aktywnie uczestniczymy w produkcji wielu filmów i seriali, zarówno po stronie producentów, jak i obsady. Nie są nam obce procedury związane z pozyskiwaniem finansowania produkcji filmowych (umowy koprodukcyjne).

Prowadzimy również kompleksową obsługę prawa kontraktów z zakresu prawa własności intelektualnej oraz sporów na tym tle, ze szczególnym uwzględnieniem procesów o dobre imię oraz ochronę dobrego wizerunku.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00
POZWÓL SOBIE POMÓC

Od wielu lat pomagamy twórcom, przedsiębiorcom, którzy w praktyce eksploatują utwory chronione prawami autorskimi lub własności intelektualnej, a także nabywcom chronionych utworów.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

CZYM JEST PRAWO AUTORSKIE?

Prawo autorskie to jedna z dyscyplin prawa cywilnego, wchodząca w zakres praw własności intelektualnej. Obejmuje ono ogół norm i praw przysługujących twórcy utworu od momentu, w którym powstał utwór. Przepisy prawa autorskiego stosuje się do utworów:

 • których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej
 • które zostały opublikowane po raz pierwszy na terenie Polski (albo równocześnie na terenie Polski i za granicą)
 • opublikowanych po raz pierwszy w języku polskim

USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

Prawa autorskie są regulowane przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zwaną prawem autorskim. Ustawa ta ma na celu ochronę utworu i praw przysługujących jego twórcy. Zgodnie z artykułem 1 prawa autorskiego utwór to każdy przejaw działalności twórczej człowieka, który posiada charakter twórczy, o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności utwory:

wyrażone słowem, symbolem matematycznym, znakiem graficznym,

plastyczne

fotograficzne,

wzornictwa przemysłowego,

lutnicze,

 architektoniczne, urbanistyczne,

zaniechania niedozwolonych działań,

sceniczne, choreograficzne, pantomimiczne,

audiowizualne.

KOMU PRZYSŁUGUJĄ PRAWA AUTORSKIE?

Prawo autorskie to zespół uprawnień, które przysługują twórcy danego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustanawia domniemanie, zgodnie z którym twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Twórcą jest zawsze osoba fizyczna. Dla powstania autorstwa nie ma znaczenia ani zdolność do czynności prawnych, ani stan psychiczny, wiek, zamiar czy świadomość tworzenia utworu. Ogólną zasadą jest, że prawa autorskie wygasają z upływem lat siedemdziesięciu od śmierci twórcy utworu. Po tym czasie dzieło staje się dostępne dla publiczności i przechodzi do tzw. domeny publicznej.

PRAWA TWRÓCY UTWORU

Twórcy utworu przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie.

Autorskie prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem. Należą do nich m.in.:

 • prawo do autorstwa utworu
 • prawo do oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem
 • prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania w niezmienionej formie
 • prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, a także o czasie i miejscu prezentacji
 • prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu

Autorskie prawa majątkowe to w szczególności prawa do czerpania wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Obejmują m.in.:

 • prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu
 • prawo do rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji
 • prawo do do żądania zapłaty przez osobę, która te prawa naruszyła

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00
POZWÓL NAM SOBIE POMÓC

Posiadamy bogate doświadczenie w sporach sądowych z zakresu naruszenia praw autorskich i ochrony wizerunku.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

PRZEJŚCIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Z punktu widzenia twórcy najistotniejsze wśród praw autorskich są autorskie prawa majątkowe i uprawnienia, jakie dają w zakresie czerpania korzyści z utworu. Wyróżnia się dwie formy dysponowania przez twórcę prawami majątkowymi – udzielenie licencji lub przekazanie praw autorskich.

W przypadku całkowitego przeniesienia praw autorskich twórca przenosi na nabywcę prawa możliwość dysponowania utworem i czerpania z niego dalszych zysków. Dla prawidłowego przeniesienia autorskich praw majątkowych konieczne jest sporządzenie umowy przeniesienia praw autorskich, która musi być zawarta w formie pisemnej.

Umowa licencyjna uprawnia licencjobiorcę do korzystania z utworu na wskazanych polach eksploatacji, w określonym czasie i na określonym terytorium. Udzielnie licencji nie musi oznaczać dla autora całkowitego zrzeczenia się i przekazania praw do korzyści majątkowych z powstałego utworu. Warunki, na jakich autor może dalej rozpowszechniać utwór, regulują rodzaj zawartej umowy licencyjnej (licencja niewyłączna lub licencja wyłączna).

Kancelaria prawna Pilawska Zorski adwokaci świadczy pomoc prawną we wszelkich kwestiach dotyczących umów licencyjnych w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych.

JAKA JEST KARA ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH?

Korzystanie z cudzej własności intelektualnej jako własnej (tj. przywłaszczanie autorstwa), jak i rozpowszechnianie dzieła bez zezwolenia właściciela praw autorskich, poza odpowiedzialnością cywilną, generuje także odpowiedzialność karną. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje rozbudowaną regulację odnoszącą się do odpowiedzialności karnej za naruszenie autorskich praw majątkowych.

Za przywłaszczenie sobie autorstwa lub wprowadzenie w błąd całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania grozi:

 • kara grzywny
 • ograniczenia wolności
 • pozbawienia wolności do lat 3

Tej samej karze podlega ten, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania albo publicznie zniekształca taki utwór, a także ten, kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania. Surowszym karom podlegają ww. zachowania dokonane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub jeżeli sprawca uczynił sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu. Jeżeli sprawca dopuścił się naruszenia prawa autorskiego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wówczas podlega:

 • karze pozbawienia wolności do lat 3
 • karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, jeśli sprawca uczynił sobie z popełniania tego przestępstwa stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, organizuje taką działalność lub nią kieruje.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH

Kara za naruszenie praw autorskich zależna jest od tego czy naruszone zostały osobiste czy majątkowe prawa autorskie.

W przypadku gdyby doszło do naruszenia osobistych praw autorskich, twórca może domagać się:

 • zaniechania działania naruszającego prawa autorskie,
 • dopełnienia przez osobę, która dopuściła się naruszenia, czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,
 • przyznania twórcy przez sąd odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (jeśli naruszenie było zawinione),
 • zobowiązania sprawcy naruszenia, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny (jeśli naruszenie było zawinione).

W przypadku gdyby doszło do naruszenia osobistych praw autorskich, twórca może domagać się:

 • zaniechania naruszania,
 • usunięcia skutków naruszenia praw autorskich,
 • naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu,
 • wydania uzyskanych korzyści.

Niezależnie od wskazanych wyżej roszczeń, uprawniony może także domagać się:

jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd,

 zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu Promocji Twórczości, gdy naruszenie było zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.

 

POMOC PRAWNA I DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH

Od wielu lat pomagamy twórcom, przedsiębiorcom, którzy w praktyce eksploatują utwory chronione prawami autorskimi lub własności intelektualnej, a także nabywcom chronionych utworów. Posiadamy bogate doświadczenie w sporach sądowych z zakresu naruszenia praw autorskich i ochrony wizerunku. Nasza Kancelaria prawna zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony praw autorskich:

 • sporządzamy opinie prawne w zakresie praw autorskich
 • tworzymy, opiniujemy i negocjujemy umowy dotyczące wykorzystywania wszelkich praw własności intelektualnej i obrotu nimi, w tym umowy licencyjne i o przeniesienie praw autorskich
 • zapewniamy bieżące doradztwo w zakresie prawa autorskich i praw własności intelektualnej
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych o ochronę osobistych i majątkowych praw autorskichna każdym etapie postępowania, przed sądami wszystkich instancji, jak również przed Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • reprezentujemy w postępowaniach sądowych w sprawach karnych dotyczących plagiatu, rozpowszechniania utworów audiowizualnych, fałszowania oznaczeń towarów, wprowadzania do obrotu podrobionych towarów, nielegalnego uzyskania danych lub programu komputerowego
 • prowadzimy szkolenia i warsztaty z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych

Kontakt

PZ Adwokaci

adres ul. Belgijska 11
lok. 9, 02 - 511 Warszawa

Skontaktuj się z nami