REKORD, REKORD, REKORD 🔥🔥🔥 PRAWOMOCNY WYROK SĄDU W ROK I 4 MIESIĄCE OD ZŁOŻENIA POZWU 💣💣💣

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Z ogromną radością informujemy, że 16 września 2022 roku pobiliśmy rekord prędkości w uzyskaniu dla naszych Klientów PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU USTALAJĄCEGO NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU. Sprawa trwała dokładnie jeden rok i 4 miesiące. Pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął w dniu 17 maja 2021 roku 🧨🧨🧨

Przypomnijmy:

W dniu 4 listopada 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, w osobie SSO Aldony Szawrońskiej – Eliszewskiej, w sprawie naszych Klientów przeciwko Santander Bank Polska S.A, sygn. akt XXVIII C 5757/21, wydał wyrok, w którym:

➡️ ustalił (w sentencji wyroku), że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta w 2008 roku z dawnym Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna,
➡️ zasądził od banku na rzecz kredytobiorców łącznie zwrot wszystkich wpłaconych do banku kwot, tj. prawie 230.00,00 PLN,
➡️ obciążył bank kosztami procesu (w tym kosztami zastępstwa procesowego) w całości, tj. 11.817,00 PLN.

O wyroku Sądu I instancji pisaliśmy tutaj: https://pzadwokaci.pl/ekspresowy-wyrok-uwzglednienie-zadania-w-calosci-umowa-niewazna/

Od wyroku Sądu I instancji Santander Bank Polska S.A. złożył apelację.

16 września 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, SSA Dorota Markiewicz, sygn. akt I ACa 97/22, wydał wyrok, w którym utrzymał w mocy ww. wyrok, przy czym oddalił roszczenie odsetkowe za okres 5 października 2021 roku do dnia zapłaty (uwzględniając zarzut zatrzymania podniesiony przez bank) oraz zasądził od pozwanego banku na rzecz Powodów zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w całości.

Sąd zwrócił szczególną uwagę na fatalną jakość merytoryczną apelacji banku. W apelacji Pozwanego zdaniem Sądu brakowało kluczowych zarzutów, m.in. zarzutu dot. nieuwzględnienia przez Sąd I instancji zarzutu zatrzymania. Pomimo braku tego zarzutu Sąd Apelacyjny – kierując się wytycznymi z orzecznictwa Sądu Najwyższego – wskazał, że z urzędu weryfikuje zarzuty prawa materialnego.

Sąd Apelacyjny podzielił w pełni wyrok Sądu I instancji w zakresie nieważności Umowy kredytu oraz że pozwany bank stosował niedozwolone postanowienia umowne rażąco naruszając interesy Powodów. Pozwany bank nie pouczył o skutkach zawarcia tego rodzaju Umowy i stosował niczym nieweryfikowalne tabele kursowe. Sąd uznał również, że nie da się zastąpić abuzywnych postanowień umownych innymi zapisami oraz nawiązał do najnowszego wyroku TSUE z 8 września 2022 roku.

WYROK JEST PRAWOMOCNY I WYKONALNY.