Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A. – czy można jeszcze przystąpić do postępowania administracyjnego w sprawie skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 2)

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku S.A.

29 września 2022 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wydał decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Banku S.A., umorzeniu instrumentów kapitałowych Getin Noble Banku S.A., zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w formie instytucji pomostowej oraz powołaniu Administratora Getin Noble Banku S.A. Przymusowa restrukturyzacja została wszczęta z dniem 30 września 2022 roku.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął procedurę przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. na podstawie art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Zgodnie z przesłankami tego przepisu, BFG wydaje decyzję o wszczęciu wobec podmiotu krajowego przymusowej restrukturyzacji, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

  • podmiot krajowy jest zagrożony upadłością,
  • nie występują uzasadnione przesłanki wskazujące, że działania podmiotu krajowego lub systemu ochrony instytucjonalnej lub działania nadzorcze, w tym środki wczesnej interwencji, pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością,
  • działania wobec podmiotu krajowego konieczne są w interesie publicznym.

Trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa Getin Noble Banku S.A. doprowadziła do wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, co nie pozostaje bez wpływu na sytuację Frankowiczów, pozostałych kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne powiązane z innymi walutami obcymi, a także osób posiadających akcje i obligacje tego Banku, które decyzją BFG umorzone zostały bez wynagrodzenia.

Osoby, które nie złożyły skargi do WSA.

7 października 2022 roku upłynął termin złożenia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A., jednak nie oznacza to, że Frankowicze i inni poszkodowani zostali pozbawieni możliwości dochodzenia swoich praw!

Osoby, które zaciągnęły w Getin Noble Bank S.A. kredyty powiązane z kursem waluty szwajcarskiej i innymi walutami obcymi, a także akcjonariusze i obligatariusze, którzy nie złożyli w terminie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji, mają jeszcze dwie możliwości. Po pierwsze, mogą zgłosić swój udział w postępowaniu jak uczestnik. Po drugie, mogą złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję. Bez wątpienia nie wszyscy kredytobiorcy zdążyli złożyć skargę do sądu w terminie. Niektórzy kredytobiorcy mogli również nie dowiedzieć się w tym czasie o przymusowej restrukturyzacji, a ich interes w tej sprawie powinien być uwzględniony.

Dołączenie do postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 33 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Nie ulega wątpliwości, że kredytobiorcy frankowi posiadają interes prawny w dołączeniu do sprawy, bowiem są oni słabszą stroną umowy kredytu, która domaga się ustalenia w procesie sądowym nieważności umowy, którą wprowadził do obrotu nieuczciwy bank. W jeszcze trudniejszej sytuacji są akcjonariusze i obligatariusze, których instrumenty zostały umorzone bez wynagrodzenia i którzy de facto stracili swoje pieniądze z dnia na dzień. Zatem osoby, które nie wniosły skargi do dnia 7 października 2022 roku, mogą skorzystać z możliwości, jaką daje powyższy przepis.

Uczestnik przystępujący do sprawy działa na prawach strony postępowania sądowo-administracyjnego, a co za tym idzie, może zajmować stanowisko w przedmiocie decyzji o przymusowej restrukturyzacji banku, która bezpośrednio wpłynęła na jego prawa.

Co do terminu przystąpienia do sprawy, przepisy są tutaj nieprecyzyjne. Doktryna wskazuje, że może być to nawet do czasu prawomocnego zakończenia sprawy, natomiast rekomendujemy złożenie takiej skargi w możliwie najszybszym terminie, aby na pewno zdążyć przed pierwszą rozprawą (jeżeli rozprawa zostanie w ogóle wyznaczona).

Wniosek o przywrócenie terminu.

Osoba posiadająca interes prawny w zaskarżeniu decyzji BFG o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A., która nie złożyła w terminie skargi do sądu, może ją wnieść wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu. W tym miejscu wymaga zauważenia, że wnosząc takie pismo do sądu, należy uprawdopodobnić, że niewniesienie skargi do WSA w terminie było niezawinione przez skarżącego. Powinien on zatem przytoczyć argumentację, która przekona sąd do przywrócenia terminu. Pismo takie powinno także czynić zadość warunkom formalnym stawianym pismom w sprawach administracyjnych.

Co do terminu na dokonanie takiej czynności, również i w tym względzie istnieją wątpliwości, ponieważ przepisy regulujące tę materię nie są wystarczająco jasne. Niemniej jednak zalecamy w tym względzie oprzeć się o stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym termin 7 dni na złożenie skargi do sądu administracyjnego jest wiążący również dla osoby posiadającej interes prawny w zaskarżeniu decyzji. Bieg terminu do złożenia skargi biegnie od dnia ogłoszenia decyzji lub ogłoszenia informacji o przyczynach i skutkach takiej decyzji na stronie internetowej BFG.

Czy trzeba złożyć skargę?

Naszym zdaniem zaskarżenie decyzji BFG raczej nie jest konieczne. Jeżeli WSA stwierdzi wydanie decyzji z naruszeniem prawa, to każdy poszkodowany tą decyzją ma prawo do odszkodowania, przynajmniej tak głosi przeważająca część doktryny.

„Konstatacja ta wynika z faktu, że osobą poszkodowaną może być także osoba niebędąca stroną postępowania, w którym zapadło wadliwe orzeczenie. Nie wdając się w szczegółowe rozważania, należy wskazać, że w przypadku uzyskania przez stronę postępowania rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego stwierdzającego niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia sądowego, poszkodowany niebędący stroną, który poniósł szkodę w wyniku wydania takiego orzeczenia, będzie mógł powołać się na stwierdzenie jego niezgodności z prawem przez Sąd Najwyższy.” Komentarz do ustawy: KC t.j. z dnia 9-2-2017 (Dz.U. 2017, Nr 43, poz. 459) Opracowanie redakcyjne na podstawie: Prawo zobowiązań – część ogólna, tzw. System Prawa Prywatnego.

Autor: Edyta Szeksztełło