PRAWOMOCNA WYGRANA Z SYNDYKIEM MASY UPADŁOŚCI GETIN NOBLE BANK S.A. 📣 📣 📣

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Z radością informujemy, że po raz kolejny nasza kancelaria uzyskała prawomocny wyrok częściowy w sprawie przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A.

Tym razem Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny, SSA Joanna Piwowarun – Kołakowska, sygn. akt V ACa 2106/23, w dniu 22 marca 2024 roku po przeprowadzeniu rozprawy apelacyjnej oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. i wydał wyrok częściowy, w którym ustalił nieważność Umowy kredytu zawartej przez naszych Klientów z Getin Noble Bank S.A. w 2008 roku.

Co istotne, pełnomocnik syndyka wnioskował o to, aby postępowanie zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy pytania prawnego w sprawie o sygn. akt III CZP 5/24 skierowanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, a dotyczącego możliwości orzekania przez sądy w zakresie roszczeń o ustalenie nieważności umów kredytowych czy też konieczności oczekiwania na zakończenie postępowania upadłościowego.

Pełna treść pytania prawnego:

„Czy postępowanie sądowe z powództwa kredytobiorcy będącego konsumentem o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego z umowy kredytu waloryzowanego (indeksowanego albo denominowanego) do waluty obcej wytoczone przeciwko bankowi co do którego w toku postępowania ogłoszono upadłość jest sprawą: „o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości” w rozumieniu art. 145 ust.1 ustawy z 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U. 2022 poz.1520 ze zm.), a tym samym podlega zawieszeniu na podstawie art. 174 par. 1 pkt. 4 k.p.c., w związku z art. 144 ust.1 i art. 145 ust. 1 prawa upadłościowego do czasu rozpoznania zgłoszenia wierzytelności na liście wierzytelności lub odpowiednio odmowy uwzględnienia wierzytelności na liście i wyczerpania trybu określonego ustawą, czy też postępowanie to może być kontynuowane z udziałem syndyka masy upadłości bez oczekiwania na wyczerpanie trybu określonego w prawie upadłościowym?”

Sąd Apelacyjny w Warszawie po wysłuchaniu augmentów obu Stron oddalił wniosek o zawieszenie postępowania zgłoszony przez pełnomocnika syndyka.

WYROK JEST PRAWOMOCNY