PRAWOMOCNA WYGRANA W CIEKAWEJ SPRAWIE DOT. UMOWY NAJMU 🏠🏠🏠

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Umowy najmu są jednymi z częściej zawieranych w obrocie prawnym. W zdecydowanej większości przypadków Polacy zawierają umowy najmu na czas oznaczony. Umowy takie charakteryzują się tym, że co do zasady nie można ich wypowiedzieć, ale czy na pewno ❓

W prezentowanej sprawie nasz Klient będący najemcą zawarł Umowę najmu lokalu mieszkalnego na okres 3 lat. Zgodnie z zapisami Umowy wynajmujący miał prawo wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc na przód, na koniec miesiąca kalendarzowego, w określonych przypadkach, m. in. gdy najemca pomimo pisemnego upomnienia używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali.

W Umowie najmu zawarto (bezprawną jak się później okazało) klauzulę, zgodnie z którą najemca miał prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W treści Umowy nie wskazano, jakie powody uzasadniać mogą jej wypowiedzenie przez najemcę.

Po wprowadzeniu się nasz Klient uświadomił sobie, że lokal nie odpowiada mu z uwagi na hałas dobiegający z znajdującej się nieopodal ruchliwej ulicy. Pozostając w przekonaniu, że Umowa najmu umożliwia jej rozwiązanie bez podania przyczyny, nasz Klient skierował do Wynajmującego oświadczenie o rozwiązaniu Umowy i opuścił lokal.

Wynajmujący nie uznał wypowiedzenia Umowy najmu i wezwał naszego Klienta do zapłaty czynszu za okres 3 miesięcy, a następnie wniósł pozew o zapłatę.

Sąd oddalił powództwo wskazując, że:

✅ Wynajmujący miał rację twierdząc, że w umowie najmu na czas określony nie można skutecznie zamieścić klauzuli umożliwiającą wypowiedzenie jej bez doprecyzowania, choćby ogólnego, z jakich powodów umowa taka może zostać wypowiedziana. Wskazuje na to już chociażby językowa wykładnia treści art. 673 § 3 k.c., zgodnie z którą jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie, który jednoznacznie nakazuje, aby klauzula umożliwiająca rozwiązanie umowy przed czasem zawierała co najmniej ogólne określenie, w jakim wypadku może ono nastąpić,

✅ zawarta w Umowie najmu klauzula dotycząca możliwości jej wypowiedzenia jest sprzeczna z ustawą. Konsekwencje prawne tego stwierdzenia określa art. 58 k.c., a konkretnie jego § 3, zgodnie z którym jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana,

✅ przedmiotowa Umowa najmu nie zostałaby zawarta, gdyby obie Strony miały świadomość braku możliwości jej wypowiedzenia przez naszego Klienta jako najemcę.

✅ łącząca Strony Umowy najmu od samego początku była nieważna, dlatego powództwo należało oddalić w całości.

Sprawę prowadzili adw. Andrzej Zorski i adw. in spe Emilia Tomanek.

Wyrok jest prawomocny.

#pzadwokaci #pznieruchomosci #najem #umowanajmu