NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU DAWNEGO POLBANKU ❗️❗️❗️

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, SSO Rafał Zgliński, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, sygn. akt I C 1250/23, w dniu 7 czerwca 2024 roku wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że Umowa kredytu zawarta w 2008 roku z ówczesnym EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dawny Polbank) jest NIEWAŻNA,
✅ zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty: 49.600,88 PLN i 34.748,76 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 sierpnia 2023 roku (od dnia następującego po dniu doręczenia pozwu) do dnia zapłaty,
✅ obciążył pozwany Bank kosztami procesu w CAŁOŚCI.

Pozew wpłynął do Sądu w kwietniu 2023 roku, co oznacza, że ok. 14 miesięcy zajęło Sądowi wydanie wyroku w I instancji. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał kredytobiorców. Sprawa była o tyle ciekawa, że po stronie powodowej występowało 2 kredytobiorców, zaś Umowa kredytu została zawarta przez 3 kredytobiorców. Trzeci kredytobiorca po kilku miesiącach od zawarcia Umowy kredytu został zwolniony z długu.

W procesie podnosiliśmy, że zgodnie z uchwałami Sądu Najwyższego z 19 października i 26 października 2023 roku, sygn. akt III CZP 12/23 i III CZP 156/22, nie istnieje współuczestnictwo konieczne pomiędzy kredytobiorcami. W naszym stanowisku wskazywaliśmy, że pozbawienie możliwości dochodzenia roszczenia o ustalenie nieważności Umowy kredytu i uzależnienie zasadności tego roszczenia od stanowiska osoby, która nie jest już stroną Umowy kredytu, byłoby ograniczeniem prawa do sądu tych kredytobiorców, którzy mają w tym interes prawny. Co więcej, orzeczenie sądu nie będzie miało powagi rzeczy osądzonej wobec osób, które nie biorą udziału w procesie, tylko wiąże strony tej sprawy. Z kolei pozwany Bank podnosił zarzut braku legitymacji czynnej po stronie naszych Klientów. W tym zakresie Sąd w całości podzielił nasze stanowisko.

Sprawę prowadziła adw. Katarzyna Kozak.

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci