KOLEJNI KLIENCI ZE ZGODĄ BANKU BPH S.A. NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI 🏡🏡🏡

BPH
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

List mazalny wydany przez Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku jest efektem prawomocnie zakończonego procesu prowadzonego przez naszą Kancelarię, którego przebieg prezentujemy poniżej:

W dniu 4 sierpnia 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, w składzie: SSO del. Aleksandra Błażejewska – Leoniak, SSA Przemysław Feliga i SSA Dagmara Olczak – Dąbrowska, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt I ACa 80/23, wydał PRAWOMOCNY wyrok, w którym co do zasady utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, III Wydział Cywilny, SSO Agnieszka Rafałko, sygn. akt III C 760/19, w którym Sąd I instancji:

👉 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta w 2006 roku jest NIEWAŻNA,
👉 zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz Powódki zwrot kwoty 266.648,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za czas opóźnienia od dnia 5 maja 2022 roku do dnia zapłaty.

Pierwotnie ww. kwota była zasądzona na rzecz obojga Powodów wraz z odsetkami ustawowymi za czas opóźnienia liczonymi od dnia 6 lipca 2019 roku do dnia zapłaty, zaś Sąd II instancji zasądził tę kwotę wyłącznie Powódce i oddalił roszczenie o zasądzenie odsetek za okres od 6 lipca 2019 roku do dnia 4 maja 2022 roku.

Ponadto Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez Bank BPH S.A.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

Wyrok jest PRAWOMOCNY i WYKONALNY.