Doradca kredytowy to też konsument!

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 6 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy, w sprawie naszych Klientów o sygn. akt V Ca 2051/19 zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 934/17, i zasądził na rzecz Powodów kwotę blisko 64.000,00 PLN tytułem zwrotu składek poniesionych przez nich z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (tzw. UNWW).

 

Sprawa była o tyle nietypowa, że jednym z Powodów był kredytobiorca, który w momencie zawarcia spornej umowy kredytu był jednocześnie dyrektorem oddziału Open Finance, czyli podmiotu zajmującego się pośrednictwem kredytowym. Sąd I instancji mając to na względzie oddalił powództwo w oparciu o art. 5 k.c., co raczej nie zdarza się w sporach na linii konsument – przedsiębiorca.

 

Sąd I instancji wskazał, że niezgodne z zasadami współżycia jest oferowanie przez Powoda innym klientom produktu w postaci kredytu indeksowanego kursem CHF i czerpanie z tego tytułu wynagrodzenia w postaci prowizji, a następnie podważanie przez niego tego rodzaju umowy kredytu na drodze sądowej. Zdaniem Sądu I instancji Powód uczestniczył po stronie pozwanego Banku Millennium S.A. w obrocie i sprzedaży kredytów hipotecznych indeksowanych do kursu CHF i czerpał z tego tytułu profity, w związku z tym powoływanie się przez niego na abuzywność umowy kredytu w zakresie UNWW stanowi nadużycie.

Tego stanowiska nie podzielił jednak Sąd II instancji i zmienił zaskarżony przez naszą Kancelarię wyrok Sądu I instancji. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że:

  • Powodom należy się ochrona przewidziana przez przepisy konsumenckie.
  • Fakt, że jeden z kredytobiorców w momencie zawarcia umowy kredytu, której zabezpieczenie stanowiło UNWW, był dyrektorem oddziału Open Finance, który pośredniczył w zawarciu tej umowy, nie skutkuje pozbawianiem tego kredytobiorcy możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem i pozbawieniem go statusu konsumenta.
  • Zapisy dot. UNWW nie były uzgadniane indywidulanie przez Powodów z Bankiem Millennium S.A., ponieważ kwestionowany przez nich zapis jest tożsamy z zapisami zawartymi w innych umowach tego rodzaju, tj. umowach kredytów indeksowanych kursem CHF oferowanych przez Bank Millennium S.A.
  • Negocjowanie przez Powodów marży i prowizji nie pozbawia ich możliwości kwestionowania zapisów dot. UNWW.
  • Składki UNWW rosły zamiast maleć, mimo, że kredyt był spłacany w terminie. Zdaniem Sądu nawet dla osoby znającej się na finansach i pracującej wówczas w Open Finance nie było do przewidzenia.
  • Dokonanie przez Bank Millennium S.A. zmiany ubezpieczyciela stanowi niewykonanie umowy kredytu.

Wyrok Sądu II instancji pokazuje, że nie ma lepszych i gorszych konsumentów i każdy zasługuje na ochronę wynikającą z polskiego i europejskiego prawa konsumenckiego.

Wyrok jest prawomocny i wykonalny.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska