3 X NIEWAŻNOŚĆ UMÓW KREDYTÓW INDEKSOWANYCH KURSEM CHF ✌️ ✌️ ✌️

millennium
Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Informujemy, że w 3 prowadzonych przez nas sprawach Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny, SSO Agnieszka Derejczyk, wydał 3 wyroki, w których ustalił nieważność kwestionowanych umów kredytowych, tj.:

✅ wyrok z 17 kwietnia 2023 roku, sygn. akt IV C 751/20, dot. Umowy kredytu indeksowanego zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (uprzednio: BRE Bank S.A.) z 2006 roku,
✅ wyrok z 31 maja 2023 roku, sygn. akt IV C 1228/20, dot. Umowy kredytu indeksowanego zawartej z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie z 2007 roku,
✅ wyrok z 17 sierpnia 2023 roku, sygn. akt IV C 2146/20, dot. Umowy kredytu indeksowanego zawartej z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie z 2007 roku.

Sprawy są o tyle ciekawe, że Sąd I instancji oddalił roszczenia o zapłatę kwot objętych pozwami. Zdaniem Sądu I instancji kredytobiorcy, mimo iż ich umowy kredytowe są nieważne, nie są bezpodstawnie zubożeni kosztem banków, ponieważ łączna wartość wpłat w okresach objętych pozwami nie osiągnęła jeszcze kwot kredytów wypłaconych przez banki. Porównując kwoty wypłaconych kredytów oraz wartość świadczeń spełnionych przez kredytobiorców w okresach objętych pozwami Sąd uznał, że to pozwane Banki w zakresie należności wynikających z udzielonych kredytobiorcom kwot kredytu nie pozostają bezpodstawnie wzbogacone ich kosztem. Dlatego też żądania zwrotu zapłaconych sum tytułem bezpodstawnego wzbogacenia były niezasadne.

W tym zakresie w 2 sprawach zostały już złożone apelacje, co do 3 sprawy, czekamy na oficjalne doręczenie wyroku.

Pozwy w tych sprawach wpłynęły do Sądu w 2020 roku (w kwietniu, w czerwcu i w październiku).

Sprawy prowadziły: adw. Karolina Pilawska, adw. Katarzyna Kozak, apl. adw. Emilia Tomanek.

Wyroki są nieprawomocne.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych