Zawezwanie do próby ugodowej – po co banki korzystają z tej instytucji?

Udostępnij:
4.7/5 - (Ilość ocen: 3)

Z uwagi na wzmożoną liczbę zawezwań do próby ugodowej kierowane masowo w ostatnim czasie szczególnie przez banki wobec kredytobiorców frankowych, śpieszymy z wyjaśnieniem czym jest ta instytucja, jakie niesie dla Państwa skutki.

Zawezwanie do próby ugodowej z procesowego punktu widzenia jest niczym innym jak formą polubownego rozwiązania sporu, co oznacza, że podmiot występujący z propozycją ugodową powinien zaproponować konkretny, odpowiadający prawu, realny i przede wszystkim satysfakcjonujący obie strony kompromis.

Jak jest w istocie?

Z doświadczeń ostatnich miesięcy, w których nasi klienci otrzymywali takie zawezwania od banków, możemy jasno wysnuć wniosek, że instytucja zawezwania do próby ugodowej została wykorzystana przez banki w sposób sprzeczny z jej celem. Kolejny raz bank jako potężna instytucja wykorzystuje swoją pozycje do osiągnięcia własnych zamierzeń, narażając tym samym konsumentów (którzy najczęściej nadal są klientami danego banku) na dodatkowy stres, niepewność, poświęcanie czasu na wyszukiwanie informacji.

Z uwagi na etykę zawodową nie możemy ujawniać szczegółowych informacji w zakresie proponowanych przez bank rozwiązań, niemniej jednak informujemy Państwa, że te propozycje „ugodowe” którymi banki raczyły naszych klientów ostatnimi czasy, absolutnie nie zasługiwały na uwzględnienie.

Prosimy nie dać się zwieść, że propozycja skierowana przez bank jest próbą wyciągnięcia ręki przez bank w Państwa stronę.

Dlaczego właśnie w ostatnich miesiącach otrzymujecie Państwo takie pisma z sądu?

Otóż z końcem czerwca 2022 roku, weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego zgodnie z którą zawezwanie do próby ugodowej czy też wszczęcie mediacji nie będą skutkowały przerwaniem biegu przedawnienia, co było co do zasady dopuszczalne w przepisach sprzed nowelizacji. Przerwanie biegu przedawnienia skutkowało tym, że biegł on na nowo, co w dużej mierze powodowało to, że termin przedawnienia roszczeń ulegał „przedłużeniu”. Zdarzało się i tak że wnioskodawca (podmiot występujący z zawezwaniem, wierzyciel) po tym jak przedłużył czas na dochodzenie roszczenia pierwszym zawezwaniem do próby ugodowej, składał kolejny wniosek, kolejny raz przerywając bieg. Taki stan rzeczy wzbudził wiele kontrowersji, wprowadził rozłam w linii orzeczniczej i spowodował, że ustawodawca zareagował na tę pewnego rodzaju „wadliwość” prawną. Takie nieustanne przerywanie biegu przedawnienia bowiem i w naszej ocenie przeczy instytucji przedawnienia. Obecnie zatem termin przedawnienia nie zostaje przerwany a jedynie zawieszony na czas trwania postępowania mediacyjnego.

Odpowiadając natomiast wprost na zadane pytanie – banki masowo kierowały zawezwania w okresie, kiedy nowelizacja jeszcze nie weszła w życie, aby przedłużyć termin przedawnienia dla roszczeń wobec swoich klientów o tzw. bezumowne korzystanie z kapitału.

Skoro już Państwo wiecie jaka jest idea tej instytucji, przejdźmy do odpowiedzi na kolejne pytanie.

Co dalej?

Jeśli bank złożył wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, otrzymacie Państwo korespondencję bezpośrednio z sądu, nie z banku.

Sąd doręczy Państwu wniosek o zawezwanie i uwaga w piśmie tym sąd może zobowiązać Państwa do udzielenia odpowiedzi na wniosek, dlatego bardzo ważne jest abyście Państwo:

dokładnie zweryfikowali, kiedy pismo z sądu zostało odebrane (od tej daty liczy się termin na udzielenie ewentualnej odpowiedzi), zwrócili uwagę czy sąd zobowiązał Państwa do złożenia odpowiedzi (jeśli sąd Państwa nie zobowiązał, możecie Państwo sami wnieść odpowiedź przed wyznaczonym terminem posiedzenia), zwrócili uwagę czy sąd wskazał w piśmie termin posiedzenia (niestawiennictwo na posiedzeniu narazi Państwo na koszty).

W przedmiocie zawezwania do próby ugodowej możecie Państwo działać przez pełnomocnika. Jeśli chcielibyście Państwo, skorzystać z naszej pomocy, prosimy o zweryfikowanie trzech wyżej wskazanych punktów oraz kontakt z naszą kancelarią. Po weryfikacji treści propozycji ugodowych, przekażemy Państwu nasze rekomendacje wraz z uzasadnieniem.

Jak wygląda posiedzenie w przedmiocie zawezwania do próby ugodowej?

Postępowanie prowadzi sąd w składzie jednego sędziego. Po sprawdzeniu listy obecności, sąd pyta strony o stanowiska w przedmiocie ewentualnej ugody. Jeśli przedstawione stanowisk stron są rozbieżne, sąd dopytuje czy któraś ze stron jest gotowa na ustępstwa i w jakim zakresie. Brak zgody na dalsze negocjacje oznacza, że sąd stwierdzi, że do ugody nie doszło, co zostanie uwzględnione w protokole.

Jakie są konsekwencje niestawiennictwa na wyznaczonym posiedzeniu?

Zgodnie z przepisami, jeśli nie stawicie się Państwo na posiedzeniu możecie być Państwo obciążeni kosztami postępowania, które przy wartości przedmiotu sporu w sprawach z wniosku banków są znaczne. Opłata sądowa wynosi bowiem 1/5 opłaty stałej, która przy wartości przedmiotu sporu ponad 20.000,00 zł wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

Przykładowo:

Roszczenie banku wynosi – 500.000,00 zł

Opłata sądowa będzie wynosić: (5% x 500.000,00 zł):5= 5.000,00 zł.

Oprócz kosztów sądowych, możecie być Państwo zobowiązani do zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, które wynoszą 120 zł.

Dlatego bardzo ważne jest, aby wziąć udział w postępowaniu i nie narażać się na dodatkowe, niepotrzebne koszty.

Obecność pełnomocnika jest wystarczająca, wówczas Państwo nie musicie stawiać się na posiedzeniu.

Doświadczenia naszej kancelarii związane z zawezwaniem do próby ugodowej kierowanej przez banki wobec kredytobiorców frankowych.

W naszej ocenie jak zostało wskazane wcześniej, zawezwania kierowane przez banki nie spełniają celu jaki przyświeca tej instytucji.

Uznajemy i podnosimy przed sądem, że bank wykorzystuje swoje uprawniania procesowe wyłącznie w celu przerwania biegu przedawnienia i w żadnym razie nie dąży do polubownego rozwiązania sporu.

Z tego też względu, po dogłębnej analizie przedstawionych propozycji, w tych sytuacjach gdy zawezwanie nie spełnia swojego celu, wnosimy o odrzucenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, jako czynność procesową sprzeczną z dobrymi obyczajami, idąc tym samym za argumentacją Sądu Najwyższego wskazaną w wyroku z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie o sygn. akt V CSK 384/17, w którym sąd uznał, że „Wystąpienie z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej wyłącznie w celu uzyskania przerwy biegu przedawnienia jako nadużycie uprawnienia procesowego jest czynnością procesową sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 3 k.p.c.)”.

Argumentacja przedstawiona przez nas w odpowiedziach na zawezwanie oraz na rozprawach w przedmiocie zawezwania, zostaje przyjęta przez sądy, co w konsekwencji powoduje, że sąd takie wnioski odrzuca.

Jakie są skutki odrzucenia przez sąd wniosku o zawezwanie do próby ugodowej?

Po pierwsze uzyskujemy, potwierdzenie, że bank nadużywa swoich uprawnień procesowych a sądy dostrzegają pozorność działań banku.

Przede wszystkim jednak, odrzucenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej powoduje, że skierowany wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie wywołał żadnych skutków prawnych i jest traktowany jakby nigdy nie istniał, co oznacza, że bank nie przerwał biegu przedawnienia.