Zabezpieczenie przeciwko Idea Bank S.A.

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Jak informowaliśmy, w dniu 25 października 2019 roku w sprawie o sygn. akt XXV C 2590/19 prowadzonej przez naszą Kancelarię przeciwko Idea Bank S.A. dot. obligacji GetBack S.A. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, udzielił naszemu Klientowi zabezpieczenia dochodzonego roszczenia o zapłatę poprzez zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych Idea Bank S.A. prowadzonych w Narodowym Banku Polskim.

W przedmiotowej sprawie Sąd, oprócz zabezpieczenia roszczenia głównego dokonał również zabezpieczenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia, kosztów procesu oraz kosztów postępowania zabezpieczającego, co umożliwi Kancelarii prowadzenie sprawy Klienta bez obaw o sytuację finansową Idea Bank S.A.

W prostych słowach, nawet jeżeli po trudnym, 2-3 letnim procesie sądowym, Idea Bank S.A. nie miałby środków na wypłatę odszkodowania na rzecz naszego Klienta, to pieniądze te są zamrożone, a Bank nie może nimi dysponować. Niezależne od sytuacji finansowej Idea Bank S.A. w momencie zakończenia procesu, tj. niezależnie czy spółka będzie w upadłości, restrukturyzacji czy zostanie wykreślona z KRS, to nasz Klient otrzyma należne mu pieniądze. Ważne jest, że roszczenie naszego Klienta będzie wyłączone spod ewentualnej egzekucji, a więc będzie miało pierwszeństwo przed innymi roszczeniami, w tym przykładowo Skarbu Państwa czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kluczowe jest, że Sąd w całości podzielił argumentację Kancelarii w zakresie podniesionych podstaw odpowiedzialności Idea Bank S.A., tj.:

  • odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej na podstawie art. 471 k.c.,
  • odpowiedzialności odszkodowawczej deliktowej na podstawie art. 415 k.c.,
  • 12 ust. 1 pkt 4 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał także, że przedstawiciel Idea Bank S.A. nie wyjaśnił naszemu Klientowi ryzyka związanego z zakupem oferowanych obligacji GetBack S.A., zapewniając jednocześnie, że przedmiotowe obligacje korporacyjne są tak samo bezpieczne jak lokata oraz, że Idea Bank S.A. gwarantuje zysk i zwrot kapitału.

Co istotne, w tym zakresie Sąd powołał się także na Decyzję częściową Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RBG-13/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 roku, w której oferowanie przez Idea Bank S.A. obligacji GetBack S.A. oraz cała procedura z tym związana została uznana za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Kluczowe dla wszystkich obigatariuszy GetBack S.A. jest jednak, że Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, iż wykazaliśmy istnienie ryzyka wykonania orzeczenia w przypadku wygrania sprawy z uwagi na trudną sytuację finansową Idea Bank S.A., potwierdzoną dokumentami przedłożonymi przez nas wraz z pozwem.

Postanowienie o zabezpieczeniu, mimo możliwości jego zaskarżenia przez Idea Bank S.A., jest wykonalne.

Jednocześnie informujemy, że pierwszy i zapewne ostatni termin rozprawy w tej sprawie został wyznaczony na 11 maja 2020 roku.