WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU DLA BANKU SPRZECZNE Z ZASADAMI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO I DYREKTYWĄ 93/13 💪💪💪

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Bank Ochrony Środowiska S.A. pozwem z 19 maja 2022 roku wniesionym do Sądu Okręgowego w Łodzi, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1152/22, pozwał naszych Klientów o zwrot kapitału w wysokości 1.558,89 PLN (wskazując, że ta kwota nie została rozliczona i co kategorycznie kwestionowaliśmy) i o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w wysokości 106.935,45 PLN

Bank żądał także zabezpieczenia na hipotece nieruchomości naszych Klientów, który to wniosek został oddalony przez Sąd. Bank w tym zakresie nie złożył odwołania.
W wyroku z dnia 3 marca 2023 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, SSO Marcin Sumiński, oddalił powództwo Banku w całości.

Dziś dotarło do nas uzasadnienie wyroku w tej sprawie, w którym czytamy:

„Strona powodowa dochodziła przy tym zapłaty także kwoty 106.935,45 zł jako świadczenia niepieniężnego z tytułu umożliwienia stronie pozwanej korzystania z kapitału banku. Dopuszczalność takiego żądania nie została jeszcze uregulowana normatywnie. Ważąc jego zasadność, Sąd odniósł się do zasad współżycia społecznego w rozumieniu art. 5 k.c., a dokładnie do obowiązującej w obrocie prawnym zasady lojalności stron względem siebie i uczciwości, które to zasady powód naruszył poprzez zastosowanie klauzul abuzywnych w przygotowanym przez siebie wzorcu umownym. Zgodnie bowiem z przywołaną normą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny m.in. z zasadami współżycia społecznego. Bezspornie bowiem to strona powodowa we wcześniejszej relacji stron – nieważnym zobowiązaniu umownym posługiwała się wzorcem umowy o zapisach zawierających klauzule abuzywne. Nie powinna zatem, jako profesjonalny uczestnik obrotu, żądać kompensaty niekorzystnych dla siebie skutków wprowadzenia umowy zawierającej klauzule niedozwolone. Trafnie przy tym wywiodła strona pozwana, iż powód nie poniósłby żadnych konsekwencji swego wcześniejszego nieuczciwego działania jako profesjonalny uczestnik obrotu wobec pozwanych jako konsumentów, gdyby dopuścić tego rodzaju dodatkowe źródło gratyfikacji. Byłoby to także wbrew idei przysługującej regulatorowi europejskiemu, który w dyrektywie 93/13 dąży do zniechęcenia przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do stosowania niedozwolonych postanowień we wzorcach umownych”.

Zachęcamy Państwa do lektury całego uzasadnienia, w którym Sąd bardzo konkretnie rozprawia się z roszczeniami banku 👏👏👏