WYGRYWAMY PRAWOMOCNIE SPRAWĘ PRZECIWKO BANKOWI BPH S.A. 🔥🔥🔥🔥🔥

BPH
Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Informujemy, że 13 czerwca 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny, w składzie: SSA Paulina Asłanowicz, SSA Alicja Fronczyk i SSO del. Piotr Bednarczyk, w sprawie o sygn. akt V ACa 1762/22, wydał wyrok, w którym co do zasady utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, IV Wydział Cywilny, SSO Karol Smaga, z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie o sygn. akt IV C 1214/18 z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w, w którym Sąd I instancji:

✅ ustalił w sentencji wyroku nieważność Umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z 2006 roku zawartej z ówczesnym GE Money Bank S.A.,
✅ zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot 448.853,31 PLN,
✅ obciążył bank BPH S.A. kosztami procesu w całości.

W wyroku Sądu I instancji odsetki za czas opóźnienia zostały zasądzone od 3 sierpnia 2022 roku (14 dni od dnia doręczenia pełnomocnikowi Banku oświadczenia o skutkach nieważności) do dnia zapłaty. W tym zakresie w imieniu Klientów wnieśliśmy apelację, która niestety nie została uwzględniona.

Sąd II instancji uwzględnił zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank.

Wyrok jest WYKONALNY I PRAWOMOCNY.

Sprawę prowadziły adw. Karolina Pilawska i apl. adw. Emilia Tomanek.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci