UPADEK UMOWY KREDYTU CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. (DAWNY LUKAS BANK S.A.) 🔥 🔥 🔥

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Wyroki w tzw. sprawach frankowych w przeciwko Credit Agricole Bank Polska S.A. pojawiają się rzadko (porównując z innymi bankami), ale to tylko dlatego, że ten bank miał stosunkowo mały portfel takich kredytów. To nie znaczy jednak, że takich procesów w polskich sądach nie ma.

W dniu 21 kwietnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Barbara Pyz – Kędzierska wydała wyrok w sprawie naszych Klientów przeciwko Credit Agricole Bank Polska S.A. o sygn. akt II C 848/20, w którym:

✅ ustalił nieważność Umowy kredytu denominowanego z 2008 roku,
✅ zasądził Powodom od Credit Agricole Bank Polska S.A. 215.369,08 PLN z odsetkami ustawowymi za czas opóźnienia liczonymi od doręczenia pozwu do dnia zapłaty,
✅ obciążył Credit Agricole Bank Polska S.A. kosztami procesu w całości.

W pisemnym uzasadnieniu Sąd wskazał, że „sprzeczność treści takiej umowy wynika z art. 3531 k.c. i art. 69 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe, a w konsekwencji w świetle art. 58 § 1 k.c. umowa ta jest nieważna. Strony nie określiły w umowie wzajemnych głównych świadczeń stron, a taka sytuacja jest sprzeczna z naturą stosunku umowy, której istotą jest uzgodnienie jej postanowień przez strony (art. 3531 k.c.). Konstrukcja przyjęta przez bank we wzorcu umownym jedynie stwarzała pozory uzgodnienia z powodami istotnych warunków umowy. Podkreślić przy tym należy, że nawet bank przy zawarciu umowy nie znał jej dokładnych warunków, a tym samym nie znał jej treści. Bank nie posiadał bowiem żadnego sprecyzowanego mechanizmu ustalania marży doliczanej do kursu bazowego. W umowie nie zostały ponadto określone zasady spłaty kredytu. Umowa nie precyzowała w jaki sposób bank będzie ustalał kursy w tabelach, które miały mieć zastosowanie do dokonywanych przez powodów spłat w walucie PLN. Kursy te w świetle umowy mogły być ustalane przez pozwanego w sposób dowolny”.

Sprawę prowadziły adw. Karolina Pilawska i apl. adw. Emilia Tomanek.

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci #kredytdenominowany