SĄD ZASĄDZA KREDYTOBIORCOM PRAWIE 600 TYS. PLN

UMOWA KREDYTU DENOMINOWANEGO WŁASNY KĄT HIPOTECZNY NIEWAŻNA
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

UMOWA KREDYTU DENOMINOWANEGO WŁASNY KĄT HIPOTECZNY NIEWAŻNA!!! SĄD ZASĄDZA KREDYTOBIORCOM PRAWIE 600 TYS. PLN 🔝 🔝 🔝

Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSR del. Anna Kiełek, w dniu 12 sierpnia 2021 roku wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, w którym:

☑️ ustalił, że umowa kredytu denominowanego kursem CHF z 2007 roku jest nieważna,

☑️ zasądził na rzecz Powodów łącznie: 559.766,80 PLN oraz 10.350,01 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia, czyli wszystkie wpłacone przez naszych Klientów do PKO BP S.A. kwoty tytułem spłaty kredytu,

☑️ obciążył PKO BP S.A. kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego, w całości (11.817,00 PLN).

W ustnych motywach rozstrzygnięcia SSR del. Anna Kiełek wskazała, że:

📌 Powodowie posiadają interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c. w zakresie żądania ustalenia nieważności umowy kredytu, albowiem takie rozstrzygnięcie pozwoli uniknąć sporów między nimi a bankiem w przyszłości i usunie istniejący obecnie stan niepewności co do treści stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu.

📌 Powodowie – pomimo zarzutów ze strony pozwanego banku w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego Powoda – byli konsumentami.

📌 Osią sporu są klauzule denominacyjne, które jej zdaniem same w sobie nie są sprzeczne z przepisami dot. umowy kredytu, ale w tym przypadku mechanizm denominacji nie został indywidualnie uzgodniony z Powodami i rażąco naruszył dobre obyczaje i ich interesy jako konsumentów.

📌 Bank nie określił w jaki sposób i na jakich zasadach tworzy tabele kursowe (jakie parametry i w jakich proporcjach są brane pod uwagę).

📌 Nie ma znaczenia, czy kurs pozwanego banku różnił się od kursów innych banków czy tzw. kursu rynkowego. Problem polega na tym, że bank przyznał sobie jednostronną możliwość ustalania tego kursu, a Powodowie nie mieli na to żadnego wpływu.

📌 Abuzywność klauzul denominacyjnych prowadzi do nieważności umowy kredytu, ponieważ klauzule określają główne świadczenia stron i w efekcie ich usunięcia umowy kredytu nie można dalej wykonywać. Umowa kredytu jest nieważna z mocy prawa.

📌 Zwrotowi podlegają wszystkie wpłacone do banku przez Powodów raty kapitałowo – odsetkowe.

📌 CO CIEKAWE – w tej sprawie Powód – z racji wykształcenia i doświadczenia zawodowego – był przesłuchiwany aż dwa razy, co jeszcze raz potwierdza (wbrew obiegowej opinii) jak ważne jest wystąpienie kredytobiorcy przed sądem.

Pozew wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie w połowie stycznia 2020 roku (wcześniej sprawa była w referacie SSR del. Kamili Spalińskiej), co oznacza, że sprawa w I instancji trwała ok. 1,5 roku. Na warunki tego Sądu jest to bardzo dobre tempo.

W sprawie odbyły się 3 rozprawy.

Sygn. akt: II C 3170/20.

Wyrok jest nieprawomocny.

SĄD ZASĄDZA KREDYTOBIORCOM PRAWIE 600 TYS. PLN wyrok 1

SĄD ZASĄDZA KREDYTOBIORCOM PRAWIE 600 TYS. PLN wyrok 2