PRAWOMOCNA WYGRANA Z MBANK S.A.🔥🔥🔥 SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE ZASĄDZA ODSETKI 🔥🔥🔥

mbank
Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Po wczorajszych emocjach związanych z naszą sprawą w Sądzie Najwyższym, gdzie skarga kasacyjna naszego autorstwa została uwzględniona, dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy bardzo owocnie uzyskując kolejny PRAWOMOCNY WYROK w sprawie naszych Klientów przeciwko mBank S.A. ⚖️⚖️⚖️

Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, w osobie SSA Anny Strączyńskiej, w dniu 2 czerwca 2022 roku w sprawie o sygn. akt I ACa 188/22 wydał wyrok, w którym oddalił w całości apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, I Wydział Cywilny, SSO Bożena Chłopecka, z dnia 18 listopada 2021 roku, sygn. akt I C 300/18 i:

✅ uznał umowę kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku za NIEWAŻNĄ,
✅ zasądził od mBank S.A. na rzecz Powodów kwoty:
➡️ 283.022,07 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od dnia 6 kwietnia 2018 roku,
➡️ 84.526,94 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od dnia 21 kwietnia 2021 roku,
✅ obciążył mBank S.A. kosztami procesu w całości.

CIESZYMY SIĘ, ŻE W WYROKU SĄD ZASĄDZIŁ POWODOM WSZYSTKIE ODSETKI USTAWOWE ZA CZAS OPÓŹNIENIA. JEST TO KWOTA OKOŁO 100.000,00 PLN 🚀🚀🚀

W ustnych motywach rozstrzygnięcia SSA Anna Strączyńska:

🔴 W całości przychyliła się do naszej argumentacji. Jej zdaniem zawarte w Umowie kredytu klauzule niedozwolone prowadzą do bezskuteczności Umowy, a tym samym do jej nieważności w całości.
🔴 Zdaniem Sądu mBank S.A. nie poinformował należycie Powodów o ryzyku kursowym i konsekwencjach zawarcia umowy kredytu indeksowanego kursem CHF, co stanowi rażące naruszenie interesów konsumenta. Klauzule indeksacyjne nie były uzgadniane w sposób indywidualny. Sąd zakwestionował jakiekolwiek negocjacje wskazując, że zawarcie spornej Umowy kredytu stanowiło przystąpienie do określonego i gotowego produktu bankowego.
🔴 mBank S.A. nie poinformował Powodów w jaki sposób będzie tworzył tabele kursowe, sam dokonywał przeliczeń, a Powodowie nie mieli żadnej wiedzy w jaki sposób się to odbywa. Nie jest istotne, czy kurs mBank S.A. był wyższy, niższy czy równy kursowi średniemu NBP. Kluczowe jest, co zawsze powtarzamy, a mianowicie że bank miał możliwość jednostronnego ustalania kursu CHF, a nie fakt, czy z tego korzystał czy nie.
🔴 Sąd podkreślił fakt przerzucenia ryzyka kursowego w całości na Klienta, a także zaproponowanie produktu w walucie, w której Powodowie nigdy nie zarabiali i brak informacji o tym, że kurs jest sztucznie utrzymywany w stosunku do PLN i EUR.
🔴 Brak jest przepisów dyspozytywnych mogących znaleźć zastosowanie do „naprawienia” Umowy kredytu. Nie ma mowy o zastosowaniu kursu średniego NBP jak chciał mBank S.A., bo nie jest to ani zwyczaj ani rozwiązanie przewidziane przepisami prawa.
🔴 Powodowie niewątpliwie mają interes prawny w żądaniu ustalenia w trybie art. 189 k.p.c., ponieważ w księdze wieczystej nieruchomości jest wpisana hipoteka mBank S.A.

Wyrok jest PRAWOMOCNY.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci