PRAWOMOCNA WYGRANA Z BANKIEM BPH S.A. 💪💪💪

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

To, że sytuacja finansowa Banku BPH S.A. jest trudna wiadomo od dawna. Ten Bank od lat nie pozyskuje już nowych klientów i de facto jedyny obszar jego działalności to tzw. kredyty frankowe. Na koniec roku 2023 ich wartość objęta procesami sądowymi wyniosła 7,1 mld PLN. Z kolei rezerwy zawiązane na ten cel w 2023 roku miały wartość 5,6 mld PLN. Z kolei w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że aż 5,5 mld PLN wyniosła ubiegłoroczna strata tego Banku. Jest to największa strata w historii polskiej bankowości. Tym bardziej cieszy, że kolejni nasi Klienci kończą prawomocnie postępowania sądowe przeciwko temu bankowi i czekają na rozliczenie, a Ci z Państwa, którzy nie podjęli jeszcze decyzji, powinni ją rozważyć.

Tym razem Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, SSA Ryszard Sarnowicz, sygn. akt VI ACa 981/22, wyrokiem z dnia 15 maja 2024 roku wydanym w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku po pierwsze uwzględnił naszą apelację, a po drugie oddalił apelację Banku w całości od wyroku Sądu I instancji, w którym Sąd Okręgowy w Warszawie, SSR del. Kamil Gołaszewski, sygn. akt XXV C 1546/19:

✅ ustalił, że Umowa kredytu zawarta z GE Money Bank S.A indeksowany kursem CHF zawarta w 2007 roku jest NIEWAŻNA,

✅ zasądził od Banku BPH S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Powodów kwoty: 49.485,66 PLN oraz 50.145,39 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od 3 sierpnia 2019 roku,

✅ Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku został obciążony kosztami procesu za I instancję w całości.

Od tego wyroku obie strony złożyły apelacje. My w związku z tym, że Sąd I instancji oddalił częściowo roszczenia naszych Klientów o zapłatę z uwagi na uwzględnienie zarzutu przedawnienia, z kolei Bank apelował od całości wyroku.

Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił naszą apelację i zasądził kredytobiorcom dodatkowo po 18.879,42 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od 3 sierpnia 2019 roku. Ponadto obciążył Bank BPH S.A. kosztami procesu za II instancję.

Oznacza to, że kwota samych odsetek za opóźnienie na dzień wyroku II instancji wynosi ok. 36 tys. PLN i 21 tys. CHF.

Sprawę prowadził adw. Andrzej Zorski.

Wyrok jest PRAWOMOCNY i WYKONALNY.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych