PRAWOMOCNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU DAWNEGO POLBANKU❗️❗️❗️

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 8 marca 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny, SSA Paulina Asłanowicz, sygn. akt V ACa 207/22, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, wydał PRAWOMOCNY i WYKONALNY WYROK, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, IV Wydział Cywilny, SSO Aleksandra Różalska – Danilczuk, sygn. akt IV C 591/21, w zakresie, w jakim Sąd I instancji:

➡️ ustalił (w sentencji wyroku), że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku jest nieważna,
➡️ zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców łącznie zwrot wszystkich wpłaconych do banku kwot, tj. 173/600,69 PLN i 99.539,80 CHF,
➡️ obciążył Bank kosztami procesu (w tym kosztami zastępstwa procesowego) w całości, tj. 13.786 PLN,

przy czym Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił zarzut zatrzymania i obciął roszczenie odsetkowe dochodzone w imieniu kredytobiorców.

Znaczną cześć ustnych motywów rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny w Warszawie poświęcił na analizę statusu konsumenta Powoda wskazując, że formalna rejestracja działalności gospodarczej w kredytowanej nieruchomości nie powoduje pozbawienia Powoda tego statusu. Zdaniem Sądu Umowa kredytu musiałaby wykazywać jakikolwiek związek z działalnością gospodarczą Powoda, w szczególności okoliczności zawarcia Umowy kredytu i cel jej zawarcia powinny być związane z tą działalnością, co w tej sprawie nie miało miejsca. Sąd wskazał, że nie mamy do czynienia z sytuacją, w której Powodowie zataili przed pozwanym Bankiem rzeczywisty cel kredytu ani też, że wprowadzili Bank w błąd co do tej kwestii. Co istotne Sąd jasno wskazał, że Bank nie wykazał, aby Powód rzeczywiście prowadził działalność gospodarczą w nieruchomości i że Umowa kredytu była związana z celem gospodarczym. Wręcz przeciwnie – pełnomocnik Powoda przedstawił stos dokumentów związanych z działalnością gospodarczą Powoda i wykazujących status konsumenta, a pozwany Bank nie kwestionował tych dokumentów. Co do tej kwestii na dalszym etapie postępowania nie podjął żadnych działań mających wykazać stan faktyczny przeciwny do stanu prezentowanego przez Powodów. Trudno zatem, aby taki zarzut w apelacji był uzasadniony.

WYROK JEST PRAWOMOCNY I WYKONALNY.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci