PRAWNIK Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ TO TEŻ KONSUMENT!!!

umowa kredytu nieważna Raiffeisen Bank International AG
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU W ROK i 4 MIESIĄCE!

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2021 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Sylwia Urbańska, w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny Polbank) wydał wyrok, w którym:

 • ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku jest nieważna,
 • zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku zwrot wszystkich wpłaconych do banku kwot, tj. prawie 215.000,00 PLN i prawie 32.000,00 CHF,
 • obciążył Bank kosztami procesu, w tym kosztami postępowania, w całości (11.817,00 PLN).

W ustnych motywach rozstrzygnięcia SSO Sylwia Urbańska wskazała, że:

 • umowa kredytu indeksowanego kursem CHF, sporządzona przez bank jako wzorzec umowny, jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, w tym z zasadą swobody umów,
 • kredytobiorca, który w momencie zawierania umowy kredytu miał wykształcenie prawnicze jest konsumentem,
 • sam fakt zarejestrowania przez kredytobiorcę w kredytowanej nieruchomości indywidualnej działalności gospodarczej nie świadczy o tym, że lokal był wykorzystywany w ramach tej działalności i nie pozbawia to Powoda statusu konsumenta,
 • przyznanie jednej ze stron stosunku prawnego, w tym przypadku bankowi, prawa do jednostronnego kształtowania wysokości zobowiązań kredytobiorcy, prowadzi do nieważności takiego zobowiązania,
 • klauzule indeksacyjne dotyczą głównych świadczeń stron i są sformułowane w sposób niejednoznaczny, co prowadzi do upadku całej umowy kredytu,
 • bank nie dopełnił obowiązku informacyjnego względem Powoda,
 • samo podpisanie oświadczeń (w przypadku tych umów co do zasady kredytobiorcy dwukrotnie podpisywali oświadczenia o ryzyku kursowym – przy składaniu wniosku kredytowego i przy podpisywaniu umowy kredytu) nie spełnia przesłanki prawidłowego poinformowania konsumenta o ryzyku kursowym,
 • nie ma znaczenia czy kurs stosowany przez bank był kursem rynkowym czy też nie i jak faktycznie ten kurs był ustalany, problemem jest, że bank miał możliwość jego dowolnego kształtowania,
 • w relacji kredytobiorca – bank nie ma mowy o przedawnieniu, szczególnie w kontekście ostatnich orzeczeń TSUE.

Pozew został wniesiony pod koniec lutego 2020 roku, w sprawie odbyła się 1 rozprawa, podczas której został przesłuchany kredytobiorca.

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych

umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku jest nieważna - wyrok 1

umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku jest nieważna - wyrok 2

Więcej o pomocy frankowiczom znajdziesz tutaj: https://pzadwokaci.pl/frankowicze/