NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU MBANK S.A.✌️✌️✌️ ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE OD DORĘCZENIA POZWU 🔥🔥🔥 👏👏

Udostępnij:
4.2/5 - (Ilość ocen: 4)

Informujemy, że w dniu 13 lutego 2023 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Sebastian Krawczyk, w sprawie naszej Klientki przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt II C 748/21, wydał wyrok w całości uwzględniający wniesione przez nas powództwo. Sąd:

  1. zasądził od mBank S.A. na rzecz Powódki kwotę 197.519,84 PLN wraz z odsetkami od 20 lipca 2021 roku do dnia zapłaty,
  2. ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF jest nieważna,
  3. obciążył mBank S.A. kosztami procesu w całości, przy czym wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że Umowa kredytu zawarta przez naszą Klientkę z mocy prawa jest nieważna, co wynika z art. 58 k.c. w związku z art. 3531 k.c. oraz 69 ustawy Prawo bankowe. Wadliwości prawne Umowy kredytu należały do jej głównego przedmiotu. W ocenie Sądu warunki Umowy nie były indywidualnie negocjowane z kredytobiorcą, lecz przedstawione mu w ramach gotowego wzorca umowy. To samo dotyczyło tabel kursowych. Ponadto Umowa kredytu nie została sporządzona w sposób prosty, zrozumiały dla osoby niemającej wykształcenia prawniczego, do których należała Powódka. Sąd zwrócił też uwagę na nierównowagę stron dotyczącą jednostronnego i swobodnego ustalania kursu waluty przez pozwany Bank, co doprowadziło do wyłączenia Banku od ryzyka kursowego. Przez zawarcie Umowy kredytu w takim kształcie doszło do zaburzenia podstawowych elementów stosunku zobowiązaniowego.

Co istotne, Sąd – mimo świadomości, że istnieje dominująca linia orzecznicza, zgodnie z którą odsetki zasądzane są od dnia pouczenia strony powodowej o skutkach ustalenia nieważności umowy – zasądził odsetki ustawowe za czas opóźnienia zgodnie z żądaniem pozwu, tj. od dnia następującego po dniu doręczenia odpisu pozwu. W ocenie Sądu powództwo zostało skonstruowane w taki sposób, że Sąd nie miał wątpliwości, iż strona powodowa miała świadomość co do praw i obowiązków wynikających z ustalenia nieważności Umowy kredytu 👏👏👏

Wyrok jest nieprawomocny.