KOLEJNY SUKCES NASZEJ KANCELARII!!!

umowa kredytu chf polbanku nieważna
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Miło nam poinformować Państwa o kolejnej w tym tygodniu wygranej w sprawie umowy kredytu indeksowanego kursem CHF. Tym razem sprawa dotyczy Umowy kredytu danego Polbanku, obecnie Raiffeisen Bank International AG, zawartej przez naszych Klientów w 2008 roku.

W dniu 29 października 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny, w osobie SSO Aleksandry Różalskiej – Danilczuk, w sprawie naszych Klientów o sygn. akt IV C 591/21 wydał wyrok, w którym:

➡️ ustalił (w sentencji wyroku), że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF jest nieważna,
➡️ zasądził od banku na rzecz kredytobiorców łącznie zwrot wszystkich wpłaconych do banku kwot, tj. 173/600,69 PLN i 99.539,80 CHF,
➡️ od ww. kwot zasądził odsetki ustawowe za czas opóźnienia (od kwoty w PLN od dnia następującego po 14 dniach od dnia doręczenia odpisu pozwu, od kwoty w CHF od dnia następującego po 14 dniach od dnia doręczenia odpisu modyfikacji powództwa), odsetki zostały zasądzone na podstawie art. 455 w zw. z art. 481 k.c.,
➡️ obciążył bank kosztami procesu (w tym kosztami zastępstwa procesowego) w całości, tj. 13.786 PLN.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia SSO Aleksandra Różalska – Danilczuk wskazała, że:

♦️ podzieliła stanowisko strony powodowej co do ustaleń faktycznych i rozważań prawnych W CAŁOŚCI („miód na nasze serce” 😎),
♦️ Powodom, mimo zarejestrowania przez Powoda w kredytowanej nieruchomości działalności gospodarczej, przysługiwał status konsumenta,
♦️ Bank nie przedstawił Powodom w sposób dostateczny sposobu przeliczeń, spreadu, nie wyjaśnił jak będzie ustalał kurs CHF,
♦️ abuzywność klauzul prowadzi do wniosku, że zakwestionowana Umowa kredytu nie może się ostać, w związku z tym należy uznać ją za nieważną,
♦️ nie ma podstaw do tzw. odfrankowienia Umowy kredytu,
♦️ przedawnienie nie może rozpocząć swojego biegu przez powzięciem przez kredytobiorców wiedzy o wadliwości umowy kredytu, w konsekwencji czego zarzut przedawnienia podniesiony przez bank nie został uwzględniony.

Wyrok jest nieprawomocny.
umowa #wyrokiwsprawachfrankowych

Tym miłym akcentem kończymy ten owocny tydzień, a Państwu życzymy miłego weekendu 🙂

wyrok w sprawach frankowych 1

wyrok w sprawach frankowych 2