KOLEJNA PRAWOMOCNA WYGRANA Z BANKIEM MILLENNIUM S.A.❗️❗️❗️UMOWA KREDYTU NIEWAŻNA ✌️✌️✌️

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Informujemy, że w dniu 31 maja 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny, w osobie SSA Edyta Jefimko, w sprawie naszej Klientki przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt V ACa 748/21, wydał PRAWOMOCNY wyrok, w którym utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny (SSR del. Anna Kiełek) z dnia 30 czerwca 2021 roku, sygn. akt II C 3092/20, w którym Sąd I instancji:

✅ ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego z 2007 roku,
✅ zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy całą dochodzoną kwotę, tj. 63.996,69 PLN i 26.904,28 CHF – przy czym Sąd II instancji uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez Bank Millennium S.A.,
✅ kosztami procesu za obie instancje w całości obciążył Bank Millennium S.A.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w zakresie roszczenia odsetkowego i nie zasądził na rzecz Powódki żadnej kwoty z tytułu odsetek ustawowych za czas opóźnienia. W tym zakresie z wyrokiem nie zgadzamy się ani my ani nasza Mocodawczyni i po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku będziemy poodejmować dalsze decyzje.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny wskazał, że:

👉 umowa kredytu indeksowanego kursem CHF była w zasadzie umową kredytu złotowego,
👉 postanowienia indeksacyjne określają główne świadczenia stron, ale nie zostały skonstruowane w sposób jednoznaczny,
👉 klauzule indeksacyjne nie zostały indywidualnie uzgodnione,}
👉 oceny, czy dane postanowienie jest abuzywne, dokonuje się na datę zawarcia umowy,
👉 doszło do rażącego naruszenia interesu konsumenta, ponieważ bank jednostronnie ustalał kurs CHF i przerzucił ryzyko kursowe w całości na kredytobiorcę, nie informując jednocześnie o konsekwencjach wzrostu kursu waluty,
👉 ustawa antyspreadowa nie naprawiła umowy kredytu i TO CO WAŻNE I NA CO ZAWSZE ZWRACAMY UWAGĘ – SĄD NIE DOSZEDŁ DO WNIOSKU, ABY CELEM POWÓDKI PRZY ZAWARCIU ANEKSU ANTYSPREADOWEGO BYŁO SANOWANIE KLAUZUL INDEKSACYJNYCH (Sąd dość badał wnikliwie tę kwestię).

To, z czym się nie zgadzamy to oczywiście uznanie przez Sąd, że datę wymagalności roszczenia odsetkowego należy liczyć według uchwały Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 roku, sygn. akt III CZP 6/21 od momentu ustania „trwałej bezskuteczności”. Ponadto w naszej ocenie brak jest możliwości zastosowania zarzutu zatrzymania przy tego rodzaju stosunku zobowiązaniowym.

Wyrok jest PRAWOMOCNY I WYKONALNY 👏👏👏
#wyrokiwsprawchfrankowych #pzadwokaci