CZARNY GRUDZIEŃ DLA BANKÓW W POLSCE 🔥 🔥 🔥 TSUE ORZEKA W SPRAWIE WALORYZACJI SĄDOWEJ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️

millennium
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Po wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 roku wydanym w sprawie C-520/21, pozbawiającym banki możliwości dochodzenia od Frankowiczów roszczeń o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, przedstawiciele sektora bankowego zaczęli twierdzić, że będą dochodzić od kredytobiorców waloryzacji sądowej. W związku z tymi wątpliwościami, które zawsze kwestionowaliśmy, polski sąd skierował pytanie prejudycjalne dot. czy takie roszczenie jest zasadne.

11 grudnia 2023 roku w sprawie C-756/22 wydał postanowienie, w którym jednoznacznie wskazał, że pomimo wątpliwości wyrażonych przez polski sąd, Trybunał uważa, że wykładnię prawa Unii, o dokonanie której zwrócił się polski sąd, można wywieść w sposób jednoznaczny z wyroku z dnia 15 czerwca 2023 roku.

W ocenie TSUE „artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia

1993 roku w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że w kontekście uznania umowy kredytu hipotecznego zawartej z konsumentem przez instytucję bankową za nieważną w całości ze względu na to, że umowa ta zawiera nieuczciwe warunki, bez których nie może ona dalej obowiązywać, stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa państwa członkowskiego, zgodnie z którą instytucja ta ma prawo żądać od tego konsumenta zwrotu kwot innych niż kapitał wpłacony na poczet wykonania tej umowy oraz ustawowe odsetki za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty”.

PODSUMOWUJĄC – BANKOM NIE NALEŻY SIĘ ANI WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU ANI WALORYZACJA SĄDOWA 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥