BEZWZGLĘDNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU DENOMINOWANEGO KURSEM CHF DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. ⚖️❗️⚖️❗️⚖️

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

W dniu 7 września 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, SSO Paweł Duda, w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXV C 2260/20, wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że Umowa kredytu denominowanego kursem CHF zawarta w 2008 roku z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie: Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie) jest BEZWZGLĘDNIE NIEWAŻNA,
✅ zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 127.029,47 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi od 27 listopada 2021 roku (2 tygodnie od dnia doręczenia odpisu pozwu do banku) do dnia zapłaty,
✅ zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 47.746,61 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi od 27 listopada 2021 roku (2 tygodnie od dnia doręczenia odpisu pozwu do banku) do dnia zapłaty,
✅ zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 8.520,44 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi od 22 lutego 2022 roku (od doręczenia odpisu modyfikacji powództwa do banku) do dnia zapłaty,
✅ obciążył pozwany Bank kosztami procesu w CAŁOŚCI.

Sąd uznał, że Umowa kredytu zawarta przez naszego Klienta jest bezwzględnie nieważna, ponieważ:

💥 Umowa kredytu jest sprzeczna z ustawą Prawo bankowe, a mianowicie art. 69 tejże ustawy, i z naturą stosunku zobowiązaniowego, tj. art. 3531 k.c.,
💥 Umowa kredytu nie określała zasad wypłaty i spłaty kredytu, czyli nie doszło do oznaczenia świadczenia obu Stron,
💥 w Umowie kredytu nie określono zasad ustalania kursu CHF, co powoduje, że bank mógł ustalać saldo, kwotę do wypłaty i raty według swojego uznania,
💥 kredytobiorca nie został poinformowany w sposób rzetelny o ryzyku kursowym związanym z zawarciem tego rodzaju Umowy kredytu,
💥 ponadto, abuzywność klauzul denominacyjnych do kursu CHF prowadzi do nieważności Umowy kredytu, ponieważ nie wiadomo jaka kwota w złotych polskich powinna być wypłacona i spłacana,
💥 tylko rozstrzygniecie o ustaleniu nieważności Umowy kredytu jest w stanie zakończyć spór pomiędzy Stronami.

SĄD ZASĄDZIŁ ODSETKI OD DNIA NASTĘPUJĄCEGO PO UPŁYWIE 14 DNI OD DORĘCZENIA ODPISU POZWU DO BANKU 💪💪💪

Jedynie na marginesie należy dodać, że w tej sprawie SSO Paweł Duda w dniu 27 stycznia 2022 roku wydał postanowienie o zabezpieczeniu w ten sposób, że wstrzymał obowiązek dokonywania spłaty rat kredytu przez Powoda, w wysokości i terminach określonych Umową, w okresie od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie. Postanowienie to zostało uchylone w dniu 6 lipca 2022 roku przez SSR del. Adama Mitkiewicza (sygn. akt XXV Cz 122/22).

W sprawie odbyła się jedna rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał kredytobiorcę.

Sprawa wpłynęła do Sądu 26 czerwca 2020 roku.

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci