HIPOTEKI FRANKOWE, CZYLI JAK WYGRYWAĆ DO KOŃCA 🏠🏠🏠

millennium
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Dziś informujemy o bardzo ciekawej sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A., w której nasza kancelaria reprezentowała Klientkę – byłą już Frankowiczkę. Sprawa dotyczyła wykreślenie hipoteki banku.

W związku z tym, że po prawomocnym procesie, w którym Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 16 września 2021 roku, sygn. akt I ACa 404/19, prawomocnie ustalił nieważność Umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku, Bank Millennium S.A. odmówił wydania listu mazalnego, razem z naszą Mocodawczynią podjęliśmy decyzję o wniesieniu pozwu o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, i została zarejestrowana pod sygn. akt I C 66/22.

Równolegle złożyliśmy wniosek do sądu wieczystoksięgowego na formularzu o wykreślenie hipoteki Banku Millennium S.A., wskazując, że Umowa kredytu stanowiąca podstawę wpisu tej hipoteki została uznana za nieważną, zatem hipoteka powinna zostać wykreślona. W tzw. międzyczasie wniosek ten został pozytywnie rozstrzygnięty i mimo braku zgody Banku Millennium S.A. referendarz wykreślił hipotekę. Było to prawdopodobnie pierwsze takie orzeczenie w Polsce, gdzie bez zgody banku nastąpiło wykreślenie hipoteki.

Proces o ustalenie treści księgi wieczystej był jednak cały czas w toku i wymagał rozstrzygnięcia. W I instancji Sąd Rejonowy w Pruszkowie powziąwszy wiedzę, że w międzyczasie hipoteka została wykreślona, oddalił powództwo i obciążył Powódkę kosztami zastępstwa procesowego w kwocie 6.750,00 PLN. Z rozstrzygnięciem w zakresie kosztów trudno było nam się zgodzić, ponieważ w dacie wniesienia pozwu hipoteka Banku Millennium S.A. była wpisana w księdze wieczystej nieruchomości, a Bank Millennium S.A. przez cały proces kwestionował roszczenie Powódki o wykreślenie hipoteki.

Dlatego też w imieniu Klientki złożyliśmy zażalenie na rozstrzygnięcie kosztowe. Zażalenie okazało się oczywiście zasadne, ponieważ Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt V Cz 158/23, zmienił to rozstrzygnięcie i zasądził na rzecz naszej Mocodawczyni od Banku Millennium S.A. 6.750,00 PLN kosztów zastępstwa procesowego za I instancję oraz 450,00 PLN tytułem zwrotu kosztów w postępowaniu zażaleniowym.

PS. Sąd nie rozstrzygnął o zwrocie opłaty sądowej od pozwu w kwocie 2.000,00 PLN, ale będziemy wnioskować o uzupełnienie.

Sprawę prowadzili adw. Andrzej Zorski i adw. Katarzyna Kozak.